Mr.

14 / Mr. 1 2020 meesters van de week MEESTERS VAN DE WEEK 9 DECEMBER BARBARA VAN KAMPEN Barbara van Kampen, notaris en estate planner in Oss, legt in haar boek Notaris in beeld in tekst en infographics notariële begrippen uit. Wij snappen er niks van als onze notaris het over voorwaardelijke making of compos mentis heeft. Wat vinden uw klanten het moei- lijkst te begrijpen notariële jargon? “Wat mijn cliënten aangeven is dat ze het lastig vinden om te begrij- pen wat een term inhoudt. Iedere notaris heeft weleens de vraag gekregen wat ‘waarvan akte in mi- nuut’ inhoudt. Dergelijke termen zijn voor een cliënt onbegrijpelijk. Maar ook de termen ‘legaat’ en ‘legitieme portie’ vormen een uit- daging. In mijn boek heb ik hier beelden bij gemaakt. Ik merk ove- rigens dat het gebruik van de info- graphics enorm helpt. Ik heb mijn boek bij elk gesprek bij de hand, zodat ik het erbij kan pakken. De communicatie met de cliënt ver- loopt veel soepeler en we kunnen sneller naar de kern.” 16 DECEMBER JOHANNY NICASTIA Advocaat Johanny Nicastia (HBN Law & Tax) nam deel aan het Haags Verhaal, waar Hoge Raad en Haagse Wetswinkel el- kaar ontmoetten. Nicastia, be- stuurslid van de wetswinkel, en vice-president van de Hoge Raad Willem van Schendel ver- telden hun levensverhaal. Is het werken in een wetswinkel een goede voorbereiding op de ju- ridische praktijk? “Ja dat is het zeker! Het werken bij een wets- of rechtswinkel biedt je de kans om al vroeg je juridische kennis in de praktijk toe te passen. Je leert met cliën- ten omgaan, juridische stukken schrijven (brieven/bezwaar- schriften/dagvaardingen) en daar komt bij kijken dat je al heel vroeg een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en professionaliteit ontwikkelt. Ik kan het dan ook elke student aanbevelen.” 23 DECEMBER EVA GONZÁLEZ PÉREZ Eva González Pérez (Advoca- tencollectief Trias, Helmond) ondersteunt sinds 2014 ouders die door de Belastingdienst ten onrechte werden beschuldigd van fraude met kinderopvang- toeslagen. Wat zegt het over onze rechtsstaat dat de overheid zo met burgers kan omgaan, en zo langdurig? “Het is niet de overheid die men voor ogen heeft. Onze rechts- staat geeft echter wel de ruimte en wegen om onrecht recht te zetten. Je moet gewoon alleen een hele lange adem hebben. De overheid heeft tijd, macht en geld. Maar deze zaak laat zien dat, als een zaak lang duurt en de overheid te ver gaat, een dossier op enig moment kan omslaan, met alle gevolgen van dien.” Dit is een selectie van de uitspra- ken die de meesters van de week dede n op www.mr-online.nl. 13 JANUARI AREANE DORSMAN Areane Dorsman is sinds 1 ja- nuari rechterlijk lid van de Raad voor de rechtspraak, als opvolgster van Kees Sterk. Hiervoor was ze rechterlijk be- stuurslid van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Urgenda, stikstof, IS-kinderen: rechters krijgen de laatste tijd re- gelmatig het verwijt op de stoel van politici te gaan zitten. Wat is de rol van de Raad voor de recht- spraak in deze discussie? “De Raad voor de rechtspraak is er om goede rechtspraak moge- lijk te maken en de onafhanke- lijkheid van de rechtspraak te waarborgen, ook als er discussie is over de wijze waarop de rechter zijn taak vervult. Ik ben het overigens niet eens met het verwijt: de rechter toetst aan wetten en verdragen die door het parlement zijn vastgesteld of geaccordeerd.” BARBARA VAN KAMPEN JOHANNY NICASTIA EVA GONZÁLEZ PÉREZ AREANE DORSMAN JOHAN WOLSWINKEL HANS GAASBEEK KEES LEWIN

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=