Mr.

MR. 1 2020 / 19 snelrecht PRIVACYRECHT ‘Veiligheid vs. privacy: alco- hol- en drugstesten op de werk- vloer’ is de titel van de Snel- rechtbijdrage van Friederike van der Jagt , advocaat bij Hunter Legal. Op grond van de privacywetgeving is het testen op alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer veelal niet toegestaan. Mo- menteel wordt gewerkt aan wetgeving die deze testen om onder omstandigheden ook mogelijk zal maken in de che- mische sector en bij (andere) beroepen met een groot vei- ligheidsrisico. BELASTINGRECHT Als de CAF 11-affaire iets volkomen duidelijk maakt, dan is het wel dat het bij belastingen en toeslagen niet ‘alleen maar’ om geld gaat. Belastingheffing berust op een wankel even- wicht, waarbij de wetgever de verantwoordelijkheid draagt voor kwalitatief goede belas- tingwetten. Koos Boer , hoog- leraar algemeen belastingrecht aan de Universiteit Leiden en eigenaar van Lubbers, Boer & Douma B.V., bepleit dat de wetgever zijn eigen wetge- vingsproducten eens kritisch herbeoordeelt. Goede wetten kunnen blijven met het koren, de rest mag weg met het CAF. HUURRECHT Nathalie Amiel , advocaat- counsel bij Houthoff, en Ivette Mol , partner bij VMBS Advocaten, schrijven een bijdrage naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet ho- mologatie onderhands ak- koord (WHOA). Dit wets- voorstel, dat voorziet in een wijziging van de Faillisse- mentswet, bevat onder meer een mogelijkheid voor de schuldenaar om overeen- komsten (zoals huurover- eenkomsten) te wijzigen of tussentijds te beëindigen. STRAF(PROCES)RECHT De Wet USB is nog maar net in werking getreden, of de procu- reur-gene- raal bij de Hoge Raad voelt zich genoodzaakt cassatie in het belang der wet in te stellen. Het is de vraag of de wetgever echt niet heeft nagedacht over de consequentie dat de toewij- zing van de vordering tot tenuitvoerlegging onherroe- pelijk wordt als tegen het vonnis in de hoofdzaak nog hoger beroep loopt en vrij- spraak nog mogelijk is. Pa- trick van der Meij , partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten en re- search fellow bij het Insti- tuut voor Strafrecht & Criminologie aan de Uni- versiteit Leiden, schrijft er- over. MEDIARECHT Het gerechtshof Amsterdam oordeelt kri- tisch over het tv- programma Betrapt! (ECLI:NL:GHAMS:2019: 4296). I n dat programma confronteert presentator Thijs Zeeman ‘daders’ met hun misdaden, met draaiende ca- mera. Het programma over- schrijdt daarbij journalistieke grenzen en dat heeft juridi- sche consequenties in deze strafzaak. Otto Volgenant , partner bij Boekx Advocaten, schrijft erover. MEDEDINGINGSRECHT Martijn van de Hel leverde niet alleen de bijdrage op de pagina hiernaast, hij schreef ook over de ACM die de mo- gelijkheden voor zzp’ers heeft verruimd om afspraken over tarieven te maken. Zzp’ers die ‘zij-aan-zij’ werken met werk- nemers zijn voor dat werk geen ‘onderneming’ in de zin van de Mededingingswet. Tot de invoering van het wettelijk minimumtarief voor zzp’ers zal de ACM geen boetes op- leggen voor afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren. ONDERNEMINGSRECHT Steef Bartman , advocaat en hoogleraar Corporate Group Liabi- lity Universi- teit Maastricht, leverde twee bijdragen aan de rubriek Snelrecht. De eerste over verhanging in het onder- nemingsrecht, een vorm van bedrijfsreorganisatie die re- cent in de belangstelling is ko- men te staan. Na een tussen- vonnis waarin een dochtermaatschappij jegens een derde tot schadevergoe- ding werd veroordeeld, wor- den diens activiteiten binnen de groep overgenomen door een nieuw opgerichte zuster- maatschappij. De voor het be- drijf benodigde activa stelt de holding voortaan ter beschik- king aan dit nieuwe zusje. De veroordeelde dochter krijgt eenvoudig geen nieuwe op- drachten meer en bloedt lang- zaam leeg. Wanneer de derde het vonnis wil uitvoeren, vangt hij bot. Mag dat? Neen, aldus het hof Arnhem-Leeu- warden (ECLI:NL:GHARL: 2019:4587) en de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL: 2019:4456). Bartmans tweede bijdrage gaat over bestuurdersaansprakelijk- heid bij selectieve betaling. Be- stuurders van ondernemingen in moeilijkheden staan vaak voor lastige betalingsdilemma’s. Betaling van de huur voor be- drijfsruimte maakt dat de maandelijkse aflossing van het bankkrediet erbij inschiet. Bij een omgekeerde behandeling dreigt de verhuurder zijn per- soonlijke borgstelling in te roe- pen. Krijgt de leverancier niet betaald dan stokt de productie en wordt een reorganisatie las- tig uitvoerbaar. De grens tussen goed ondernemerschap en on- behoorlijk bestuur is in de praktijk vliesdun. Biedt het recht de bestuurder een helder richtsnoer? Zie het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2020 (ECLI:NL:HR:2020:73). INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT De ‘eigenaar’ van een legaal gedownload exemplaar van een e- book mag dat niet aan een derde doorverkopen. Dat is de consequentie van de uit- spraak van h et Hof van Justi- tie van de EU van 19 decem- ber 2019. Dirk Visser , advocaat bij Visser Schaap & Kreijger en hoogleraar intel- lectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden, schrijft over de baanbrekende uitspraak. Die is volgens hem ook heel belangrijk voor de muziek- en de filmindustrie, omdat hetzelfde nu ongetwij- feld ook geldt voor muziek en film: gedownloade exempla- ren mogen niet worden door- verkocht.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=