Mr.

MR. 1 2020 / 9 ‘NOTARISSEN MEER BIJSCHOLEN OVER WITWASSEN’ Lang niet alle (kandidaat-)notarissen beschikken over voldoende kennis over de Wet ter voorkoming van wit- wassen en financieren van terrorisme. Dat constateren auditoren die een groot aantal notariskantoren hebben bezocht. Advies: bijscholing. Auditoren hebben in de tweede helft van 2019 zeventig toetsin- gen uitgevoerd, waarbij 88 kantoren werden bezocht. Uit de rapportage hierover blijkt dat zeventien keer een verbetertra - ject is geformuleerd. In de meeste gevallen vanwege het ont - breken of niet goed op schrift hebben van het kantoorbeleid voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De thema’s witwassen en fraudepreventie komen in alle toetsin - gen aan de orde. Naast de verplichting voor een notariskantoor een risicobeleid op schrift te hebben, dienen medewerkers vol - doende toegerust te zijn om ongebruikelijke of opmerkelijke dossiers te herkennen. Auditoren hebben daarom in veel rap - portages het advies opgenomen te zorgen voor (online) (bij) scholing van alle (kandidaat-)notarissen en medewerkers als het gaat om bestaande kennis van de Wwft. wacht dat de WHOA zal leiden tot jaarlijks een paar honderd minder faillissementen. “Dat betekent dat er minder werk is voor curatoren of dat er wat minder curatoren nodig zijn. Maar voor insolventieadvocaten komt er ander, interessanter werk voor terug. Zoals crediteuren en bestuurders als herstructurerings - deskundige bijstaan en deze adviseren over de mo - gelijkheden van de WHOA voorafgaand aan een drei - gend faillissement.” NIEUWE FIGUREN Met de WHOA komen er twee nieuwe figuren: de her - structureringsdeskundige en de observator. Beke vermoedt dat huidige curatoren prima als observator kunnen optreden, maar de taak van de herstructure - ringsdeskundige lijkt complexer. “Hij moet vooral partijen bij elkaar brengen, draagvlak creëren en zor - gen dat de neuzen dezelfde kant komen te staan.” Hij denkt niet dat alle curatoren voor die rol geschikt zijn. “Nu hebben ze soms een wat agressievere taak - opvatting: de boedelopbrengst maximaliseren. Dat strookt niet met het zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.” RISICOVLOEREN BIJ HOGE RAAD EN RECHTBANK IN ZWOLLE De Hoge Raad en het rechtbankgebouw in Zwolle hebben te kampen met risicovloe- ren. Een aantal werkplekken in Zwolle is daardoor buiten gebruik. Bij de Hoge Raad is de inhoud van een aantal kasten verplaatst. De gebouwen zijn wel veilig. De problemen worden veroorzaakt door het gebruik van zogeheten breedplaten. Na het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport in mei 2017 werd duidelijk dat aan breedplaatvloeren risico’s kleven. Uit een inventarisatie van het Rijksvastgoed - bedrijf (RVB) bleek dat onder meer de gebouwen van de r echtbank Zwolle en de Hoge Raad in de categorie rood vallen. Voor ‘rode’ gebouwen adviseert het RVB aangepast gebruik. Om de gebouwen weer volledig te kunnen gebruiken zijn herstelmaatregelen nodig. Het is nog niet bekend wanneer de herstelwerkzaamheden beginnen, maar wel staat vast dat gebouwen in de rode categorie voorrang krijgen. Door de risicovloeren kan de Zwolse rechtbank de vierde en de vijfde verdieping niet volledig gebruiken. “We hebben nog altijd een aantal werkplekken buiten gebruik. Dat betekent dat deze werkplekken leegstaan in afwachting van de definitieve oplossing”, aldus een woordvoerder. “Op de vierde en vijfde etage zijn daardoor werkplekken ver - plaatst, binnen dezelfde etages.” Na eerste onderzoeken heeft de Hoge Raad in november 2017 de inhoud van een aantal kasten in de bibliotheek verplaatst. Na vervolgonderzoeken zijn in februari 2019 objec - ten in technische ruimtes verplaatst. De belasting van de vloeren valt volgens de Hoge Raad nu binnen de huidige normen. “De veiligheid van het personeel is niet in het ge - ding en is dat ook nooit geweest ook’, zegt een woordvoerster van de Hoge Raad. (PL) CURATOREN MOETEN DOOR NIEUWE WET DE BOER OP Dus moeten insolventieadvocaten meer de boer op, zegt Reitsma. “Vroeger kregen we werk via de recht - bank maar nu komt dat minder vanzelf naar je toe. De advocaat als herstructureringsdeskundige moet meer doen aan acquisitie en onderhandelen over het tarief.” (MK) Met het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zouden bedrijven in moeilijkheden minder snel failliet moeten gaan. Betekent dat minder werk voor curatoren? Met de WHOA kunnen bedrijven die kampen met een grote schuldenlast, maar wel levensvatbaar zijn makke - lijker worden gered. Er komt een regeling die schuld - eisers kan dwingen een akkoord over de terugbetaling te accepteren. Die wet zal ervoor zorgen, zo zegt Koos Beke, senior manager bij advieskantoor PwC, dat er in de toekomst minder curatoren nodig zijn. “Zeker grote bedrijven hebben meer kans op overleving.” Voor de onderkant van de markt zal de wet niet veel veranderen, denkt Hidde Reitsma (AMS Advocaten). “De klassieke faillissementen, bij de kleinere bedrij - ven, komen vaak voort uit aandeelhouders- en fami - lieconflicten. Die faillissementen worden ook na de WHOA gewoon afgewikkeld, met een door de recht - bank benoemde curator.” De Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Inso - lad) juicht de nieuwe wet toe, zegt voorzitter Flip Schreurs, tevens advocaat bij Boels Zanders. Hij ver - nieuws

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=