Mr.

MR. 2 2020 / 19 snelrecht bod. Supermarkten mogen elkaar informeren over voorraden, logistieke dienstverleners mogen sa- menwerken voor een goede distributie, branches mo- gen afspraken maken over debiteuren en medicijn- groothandels mogen ver- koopvolumes delen. Bedrij- ven dienen op te letten dat zij niet verder gaan dan no- dig, aldus Martijn van de Hel (Maverick Advocaten). MEDIARECHT De rechter heeft geoordeeld dat vijf ex-finalis- ten van de Miss India Holland verkie- zing niets hoeven te rectificeren. Zij trokken zich vlak voor de finale terug, nadat ze hadden gezien dat de organisator zwaar werd mishandeld en hadden ge- hoord hij door eerdere kan- didaten werd beschuldigd van seksueel misbruik. Zij mochten via de pers waar- schuwen voor ongepast ge- drag van de organisator. Ook als er een zwijgcontract zou zijn. Otto Volgenant (Boekx Advocaten) schrijft erover. STRAF(PROCES)RECHT Het virus dat Covid-19 ver- oorzaakt vormt een regelrechte bedreiging voor het recht van een verdach- te op een spoedige berech- ting in persoon en het recht om in vrijheid zijn strafproces te mogen af- wachten, stelt Patrick van der Meij , partner bij Cleerdin & Hamer Advo- caten en research fellow bij het Instituut voor Straf- recht & Criminologie aan de Universiteit Leiden. GOEDERENRECHT Het coronavirus heeft wereld- wijd en in Nederland ongekende impact. Naast de door de Nederlandse overheid getroffen forse maatregelen is sanering van schulden bij bedrijven noodzakelijk om onnodige faillissementen te voorkomen. Daarbij kan snelle invoering van de Wet Homologatie Onder- hands Akkoord (WHOA) helpen, betoogt advocaat Ruud Brunninkhuis (Buren). Die wet is immers vooral bedoeld voor bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, maar vanwege een ab- normale schuldenlast toch insolvent dreigen te raken. Bedrijven kunnen via een dwangakkoord hun schul- denpositie weer beheersbaar maken, terwijl de WHOA er ook in voorziet dat schuldeisers niet minder krij- gen dan in een faillissements- situatie. FINANCIEEL RECHT Een uitspraak van het ge- rechtshof Arnhem- Leeuwarden legt een bom onder de kre- dietverlening aan consu- menten. Volgens dit arrest was een overeenkomst die op dezelfde dag werd geslo- ten als het voorgeschreven informatieblad beschikbaar werd gesteld, vernietigbaar. Dat gebeurt in de krediet- verleningspraktijk veelvul- dig. Er is echter veel op dit arrest af te dingen en de strenge lijn van het ge- rechtshof lijkt niet in het belang van consumenten, stelt William Schonewille (BarentsKrans). DE KRACHT VAN DECISION ANALYSIS: PROCEDEREN OF SCHIKKEN? Juristen staan regelmatig voor de vraag: procederen of schikken? Maar een besluit nemen is niet altijd eenvou- dig. Decision analysis helpt om beslissingen te nemen over complexe problemen. Multinationals gebruiken de methode al tientallen jaren voor het nemen van beslissin- gen over miljardeninvesteringen. HOE WERKT DECISION ANALYSIS? Decision analysis is vaak een eyeopener. Door het maken van een beslisboomanalyse breng je alle juridische hob- bels van een procedure op een eenvoudige manier sche- matisch in kaart. Welke onzekerheden zijn er? Is de rech- ter bevoegd? Is sprake van een verjaring? Is bijvoorbeeld een onrechtmatige daad te bewijzen? De waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid van de kans van slagen van ieder belangrijk argument wordt uit- gedrukt in een percentage. Het percentage wordt zo ob- jectief mogelijk bepaald op basis van feitenonderzoek (wetteksten, jurisprudentie et cetera) en de ervaring van de verschillende betrokken beslissers en ad- viseurs. Door de onzekerheden uit te drukken in een percentage kun je uitrekenen wat de (geschatte) kans is dat het gewenste resultaat wordt bereikt en ook objectief de schikkingswaarde van een zaak bepalen op het moment dat de uitkomst op onderdelen nog onze- ker is. MASTERCLASS In de masterclass ‘Decision Analysis in Litigation’ legt mr. Rein Philips (managing director Redbreast) uit hoe juris- ten de methode effectief toepassen in hun praktijk. Deel- nemers krijgen inzicht in de (onbewuste) cognitieve ten- densen die een zuivere beoordeling van de kansen en de waarde van een zaak in de weg staan. Daarnaast leren ze aan de hand van een casus hoe ze door decision analysis hun beslissingen omwel of niet te procederen of te schik- ken beter onderbouwen. Na afloop hebben de deelne- mers de handvatten om telkens tot een sterk onderbouw- de strategie te komen. De masterclass ‘Decision Analysis in Litigation’ van Rein Philips (Redbreast) vindt plaats op 9 november. Meer informatie vindt u op cpo.nl.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=