Mr.

MR. 4 2021 / 39 “CLIËNTEN ZULLEN OOK IN DE TOEKOMST MINDER NAAR KANTOOR KOMEN IS DE VERWACHTING” around werd management by calling around. ” BLAUWDRUKDENKEN Wim Pullen is directeur bij het Center for People and Buildings, een kennis- centrum dat zich richt op de relatie tus- sen mens, werk en werkomgeving. Hij herkent de ervaringen die worden ge- schetst. “Er is veel onderzoek gedaan naar alles wat met thuiswerken te ma- ken heeft. Daaruit blijkt enerzijds dat (het deels) thuiswerken over het alge- meen als positief wordt ervaren. Ook vergaderen blijkt goed online te kun- nen: alleen als er conflicten moeten worden opgelost of als de vergadering intens leunt op de relaties zijn face-to- face meetings echt nodig. Aan de ande- re kant wordt het sociale aspect van kantoor het meest gemist, dat zeker voor nieuwkomers belangrijk is. Er vin- den geen toevallige ontmoetingen meer plaats. Dat is erg vervelend voor banen die het veel van de wandelgangen moe- ten hebben. Het zou dus fijn zijn om naar kantoor te gaan, maar ja: dat levert weer files, volle treinen en hogere be- smettingskansen op. In dit spannings- veld is het hybride werken geboren, met de kans om nieuwe vormen van so- ciale cohesie en nieuwe vormen van vergaderen uit te vinden.” Volgens Pullen is op dit vlak nog een wereld te winnen. “Zo kennen bijvoor- beeld nog maar weinig mensen de brainstormfunctie of de functie van memo’s plakken in Teams. Fysieke ver- gaderingen hadden vaak een napraat- moment, maar dat is bij de meeste or- ganisaties weggevallen. Je kunt echter mensen aanstellen of opleiden die er- voor zorgen dat van dit soort functio- naliteiten gebruik wordt gemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld dagelijks een digi- taal werkoverleg met eerst een kwartier smalltalk.” Ook Pullen heeft het over het ‘wandelend werkoverleg’. “Dit kan zelfs nieuwe vriendschappen opleveren als er originele matches worden gecre- ëerd. Toevallige digitale ontmoetingen kunnen we ook laten gebeuren: bedrij- ven waarvan de leden van het bestuur of medewerkers van HRM collega’s op- bellen om simpelweg te vragen hoe het met ze gaat. Zonder uitzondering wer- den deze gesprekken als heel waardevol ervaren. De menselijke maat kan in di- gitaal contact zeker vorm krijgen.” OPEN BLIK Pullen pleit sowieso voor meer persoon- lijk initiatief en een open blik bij het vormgeven van de werkweek. ”Ik zie bij veel organisaties nog blauwdrukdenken: we gaan twee dagen thuis werken en drie dagen op kantoor. Je kunt er ook voor kiezen om iemand in principe thuis te laten werken tot het moment dat zich weer een project aandient waarvoor meer persoonlijk contact nodig is. Dan gaat deze persoon weer tijdelijk iedere dag naar kantoor. Bedrijven moeten goed nadenken over hun waarden en basisprincipes. Als je deze expliciet krijgt, dan kun je ze vertalen in hoe je het beste met elkaar kunt samenwerken. Je moet elkaar de ruimte geven om nieu- we dingen te ontdekken, waarbij je het- geen niet goed werkt laat vallen en laat bloeien wat wel werkt.” ONLINE ZITTINGEN Corona heeft de Rechtspraak gedwon- gen tot het houden van online zittingen. Kunnen we daar een verdere bloei van verwachten? Veldboer: “Als de rechts- grond hiervoor behouden blijft, dan is dat zeker een reële mogelijkheid. Het le- vert partijen veel voordelen op. Zo wordt een zitting laagdrempeliger, dat is erg prettig bij sommige jeugdzaken of familiezaken. Ook moeten professionele partijen beter met elkaar afstemmen, hetgeen tot gevolg heeft dat we elkaar nu beter weten te vinden en beter naar el- kaar luisteren. Maar dat neemt niet weg dat zeker niet alle soorten zaken even geschikt zijn om digitaal te behandelen: een echtscheidingszaak online afdoen is verre van ideaal. Ook leveren hybride zittingen, waaraan door de ene partij fy- siek en de andere partij digitaal wordt deelgenomen, problemen met de rechts- gelijkheid op.” Nijland: “Rechters zijn technisch handi- ger geworden. Ook hebben ze, nu direct oogcontact online ontbreekt, nog beter geleerd om te expliciteren. De grote winst is dat we dingen voor elkaar heb- ben gekregen die zonder corona waar- schijnlijk veel langer op zich hadden la- ten wachten.” Betekent dat ook dat het gebruik van de fax zo langzamerhand toch echt achterhaald raakt? Jazeker: beide dames geven aan dat hun hoop en Cosima Stroeve (BarentsKrans) werken na corona Wim Pullen (Center for People and Buildings)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=