Mr.

8 / Mr. 4 2021 nieuws WATERSTOF: EEN ONDERWERP MET JURIDISCHE POTENTIE bij de uitrol van waterstofnetten”, licht De Rijke toe. “Dat is nog niet geregeld in de Gas - wet. Netbeheerders mogen zich bezighouden met gas en elektriciteit, maar waterstof wordt niet genoemd.” Om te zorgen dat die netbeheerders ook waterstof mogen trans - porteren heeft het kabinet regels aangekon - digd. Gasunie gaat het landelijke net voor waterstof beheren. GROOT THEMA Belhadj denkt dat waterstof een groot thema wordt binnen de Nederlandse juridische dienstverlening. “Er spelen namelijk heel veel vraagstukken, ook Europees, en de urgentie wordt nu gevoeld in Nederland.” Dat veel advocaten brood zien in waterstof, blijkt uit een groot aantal blogs en artikelen, onder meer door advocaten van Stek, Pels Rijcken en Houthoff. En in maart van dit jaar richtte GreenbergTraurig een praktijkover - schrijdende internationale waterstofsectie op. Waterstof lijkt dus een onderwerp met juridische potentie. (PL) Groene waterstof kan de energiedrager van de toekomst worden, en advocatenkanto- ren nemen daar een voorschot op. Mr. sprak met Michelle de Rijke (Van der Feltz advocaten) en Ekram Belhadj (Nysingh). “Er spelen heel veel vraagstukken, en de urgentie wordt nu gevoeld in Nederland.” “Ik kwam een aantal jaren geleden voor het eerst in aanraking met waterstof”, vertelt Michelle de Rijke, energierechtadvocaat bij Van der Feltz. “Een ontwikkelaar van wind - parken op zee wilde weten of de geprodu - ceerde elektriciteit kon worden omgezet in groene waterstof aan land.” De Rijke had zich al op het onderwerp voorbereid. “Je moet je verdiepen in wat je ziet aankomen.” Door het Klimaatakkoord van 2019 is de dis - cussie over waterstof urgent geworden. Door maatregelen in de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en het transport moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ge - halveerd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet de daling 95 procent zijn. Waterstof kan daarbij helpen. Water wordt door elektrolyse gescheiden in waterstof en zuurstof. Waterstof is zelf een schone energiedrager, maar als het wordt gewonnen uit kolen of aardgas, komt er CO ₂ vrij. Dan is sprake van grijze waterstof. Wa - terstof is groen als deze wordt opgewekt door duurzame bronnen, zoals wind- en zon - ne-energie. Het gebruik van deze energiedra - ger staat in Nederland nog in de kinder - schoenen, maar de Nederlandse regering heeft er grote plannen mee. Volgens de ‘Kabi - netsvisie waterstof’ van 30 maart 2020 moe - ten gasvormige energiedragers (zoals groene waterstof) in 2050 30 tot 50 procent van de totale energiemix uitmaken. De meeste vragen over waterstof die De Rijke krijgt, hangen samen met de onduidelijke re - gels. De eerdergenoemde ontwikkelaar van een windpark wilde weten of de vergunning voor de windmolens tegelijk geldig kan zijn voor het elektrolyseren. “De minister heeft beloofd om te onderzoeken of die twee aan elkaar gekoppeld kunnen worden.” Ook zijn er veel vragen over welke vergunnin - gen nodig zijn voor pilotprojecten voor groe - newaterstofproductieinstallaties op zee. De aanvrager heeft te maken met een veelheid aan wetten, zoals de Natuurbeschermings - wet, de Mijnbouwwet, de Waterwet en natuur - lijk de Wet windenergie op zee. De Rijke: “Dus dan zoeken we met ons team een haakje in de wetgeving. Dat zijn interessante vraag - stukken, omdat de wetgever daar logischer - wijs nog niet over heeft nagedacht.” FINANCIERING De meeste waterstofgerelateerde vragen die energierechtadvocaat Ekram Belhadj (Ny - singh) krijgt, gaan over de financiering van de waterstofindustrie. “Investeringen in produc - tie en transport zijn niet rendabel, dus daar - voor is veel overheidsfinanciering nodig. Dat geldt voor de hele energietransitie trouwens.” De vragen zijn vooral afkomstig van overheden die willen weten hoe ze het geld rechtmatig ter beschikking kunnen stellen. Het team Energie & Duurzaamheid van Nysingh benadert het onderwerp vanuit verschillende juridische dis - ciplines, zoals staatssteun, energiewetgeving en omgevingsrecht. Belangrijke vragen over waterstof worden opgeworpen door de netbeheerders. “Die wil - len weten welke rol er voor hen is weggelegd MICHELLE DE RIJKE EKRAM BELHADJ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=