Mr.

MR. 4 2021 / 9 Ga voor actueel juridisch nieuws en uitgebreidere versies van deze berichten naar www.mr-online.nl RECHTERS VAN ZEVENTIG MET PENSIOEN: GEEN LEEFTIJDSDISCRIMINATIE De wettelijke leeftijdsgrens van zeventig jaar voor ont - slag van rechterlijk ambtenaren levert geen verboden leeftijdsonderscheid op, zo blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De zaak was aangespannen door Willem Korthals (71), die al een paar jaar strijdt tegen de pensioenleeftijd. Vier jaar geleden zag hij al aankomen dat hij op zijn zeventig - ste nog geen zin zou hebben om zijn toga aan de kapstok te hangen. “Ik wil doorgaan, omdat ik mijn werk erg leuk vind. Ruim tweeënhalf jaar geleden ben ik, op mijn 65e, na zeven jaar strafrecht naar insolventie overgestapt. Dat gaf en geeft nieuwe energie en inspiratie,” zei de Amsterdamse rechter toen tegen Mr . Toen hem per 1 januari 2020 ontslag werd verleend om- dat hij de leeftijd van zeventig had bereikt, stapte Kort - hals Altes naar de rechter. Hij vindt dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie, maar de Centrale Raad van Beroep gaat daar niet in mee, zo bleek uit een uitspraak van half augustus. De leeftijdsgrens van zeventig is volgens de Raad een passend en noodzakelijk middel om twee legitieme doe - len te behalen: het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het bevorderen van de doorstroming binnen de rechterlijke organisatie. Rech - terlijk ambtenaren worden immers voor het leven be - noemd en er is maar een beperkt aantal plaatsen be- schikbaar. Door de gestelde ontslagleeftijd komen functies vrij voor andere, jongere rechters. De evenwich - tige en diverse personeelsopbouw van verschillende leeftijden die daardoor ontstaat draagt volgens de Raad bij aan de kwaliteit van de rechtspraak. Met een vaste ontslagleeftijd kan de rechterlijke organi - satie bovendien het vertrek van rechters voorzien, waar- door zij tijdig opvolgers kan regelen. Daarnaast zorgt een vaste ontslagleeftijd ervoor dat er geen individuele be - slissingen hoeven te worden genomen over oudere rech- ters, aldus de Raad. CORONACRISIS Overigens is Korthals Altes momenteel al weer een tijd aan de slag in de Rechtspraak: hij is sinds afgelopen na - jaar rechter-plaatsvervanger. Om de achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis in te lopen, riep de Rechtspraak tijdelijk de hulp in van gepensioneerde rechters. Zij mogen tot hun 73e bijspringen. nieuws Op grond van een Europese richtlijn had het per 1 augustus mo - gelijk moeten zijn om een BV digitaal op te richten. Het platform dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) daarvoor heeft laten bouwen is ook klaar, maar de implementatiedatum van de bijbehorende wetgeving is met een jaar uitgesteld. Voor de digitale oprichting van een BV is een systeem nodig waar - mee de notaris online een oprichter kan identificeren, hem kan spreken en de oprichtingsakte kan toelichten en passeren. Dat staat nu klaar, en wacht op invoering van de bijbehorende wetge - ving. Het ministerie heeft daar meer tijd voor nodig. In het najaar van 2021 gaan (kandidaat-)notarissen droogzwem- men met het DOBV-systeem (‘digitaal oprichten van een BV’), om zo alvast de eerste ervaringen op te doen. Dan kunnen zij ook feedback geven op het systeem en de bijbehorende instructies, informatie en begeleiding. De KNB zal deze feedback meteen op - pakken om het systeem nog beter te laten aansluiten op de dage - lijkse praktijk. MODERN EN DUURZAAM De KNB en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke stap in de modernisering van het ondernemingsrecht, zo schreven ze in re- actie op de consultatie over het voorontwerp online oprichting bv’s. “Door de keuze om de rol van de notaris te handhaven bij de oprichting van een bv en een centraal passeersysteem te introdu - ceren, onderstreept het ministerie van Justitie en Veiligheid het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming en het voorko- men van fraude en criminaliteit”, aldus de KNB. Hiermee wordt een eerste concrete stap gezet in de richting van verdere digitali- sering van de verschillende typen notariële akten, waarmee ‘een fundament wordt gelegd voor een modern en duurzaam notariaat’. Overigens blijft het ook mogelijk om een BV op te richten door fy - siek naar de notaris te gaan. Dat is zelfs verplicht als er een ver - moeden van identiteitsfraude bestaat. DIGITALE BV KOMT ERAAN, MAAR NU NOG EVEN NIET

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=