Mr.

Mr. 6 2018 / 59 STAGIAIRES milie- en personenrecht – waar het vaak gaat ommensen en niet om geld – dat stagiaires de neiging hebben het pro- bleem van de cliënt over te nemen”, analyseert De Leest. “Dan gaan ze te veel hun best doen voor de cliënt en ne- men ze diens probleemmee naar huis. Daar doen ze de zaak vaak geen goed mee. Een advocaat die zich met de cli- ënt vereenzelvigt, kan niet zo helder nadenken over wat het beste is voor de cliënt. Het is aan de patroon ervoor te waken dat een stagiaire voldoende afstand bewaart.” INTERVISIE “Je moet als advocaat ook beseffen dat je verantwoordelijk- heid ergens eindigt”, stelt Moshe Beukers, bestuurslid van Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). “Als de cliënt bij- voorbeeld jouw advies in de wind slaat, ben je niet verant- woordelijk voor wat volgt.” SJBN juicht het toe dat jonge mensen zich grote verant- woordelijkheid toe-eigenen, of in ieder ge- val niet uit de weg gaan. “In het diepe wor- den gegooid werkt vaak positief. Je wordt daar vindingrijk van, je leert nadenken”, meent Beukers. “Wel is belangrijk dat je niet het gevoel hebt aan je lot overgelaten te zijn. Je moet ingangen hebben om erover te praten, met kantoorgenoten of vertrou- wenspersonen.” In de advocatuur is ook ruimte om problemen aan te kaarten, constateert SJBN.“Er is op dat vlak een kentering in de cul- tuur gekomen”, zegt Beukers. “En we zijn blij dat de intervi- siegroepen van de grond ko- men. Daarin kunnen jonge ad- vocaten dilemma’s in een vertrouwelijke setting bespre- ken. Het luisterend oor dat ad- vocaat-stagiaires bij de intervi- sie treffen, vormt een goede aanvulling op de begeleiding vanuit ervaring door patroons.” SJBN wil dat intervisie ook gebruikelijk wordt buiten de beroepsopleiding.“We merken dat daaraan grote behoefte is”, aldus Beukers. REFLECTEREN Meike Lubbers is blij dat ze tijdens haar eer- ste zedenzaak het dossier met anderen heeft kunnen bespreken. “Je krijgt zo veel heftigs over je heen, dan moet je daarop kunnen re- flecteren. Reflecteren geeft je inzicht in de zaak.” Moshe Beukers (SJBN/Bres Advo- caten): “In het diepe worden gegooid werkt vaak positief.” MEIKE LUBBERS: “NOOIT VANZELFSPREKEND DAT IEMAND ZIJN LEVEN IN JOUW HANDEN LEGT” Rechtenstudie: Rijksuniversiteit Groningen en Uni- versiteit Utrecht • Beroepsopleiding: De Haan Advo- caten & Notarissen, Groningen • Nu advocaat bij: Ficq & Partners Advocaten, Amsterdam Meike Lubbers (32) ziet zichzelf als een serieus persoon die verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, en daar- mee niet lichtvaardig omgaat. De vierde- jaars strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in zedenzaken, is gedreven om dingen zelf te doen. Dat karakter manifesteert zich in haar werk. “Een vervolging, en zeker een veroordeling, bepaalt het ver- loop van iemands leven”, zegt zij. “Als strafrechtadvocaat is het je taak om te zorgen dat de betreffende persoon zo goed mogelijk door het strafproces komt. Als ik een verdachte bijsta, voel ik altijd die grote verantwoordelijkheid.” Lubbers was 28 toen ze haar eerste zedenzaak deed. Hoewel ze die alleen deed, kon ze voor overleg terugval- len op haar kantoor. “Het was spannend om die verant- woordelijkheid voor het eerst te ervaren. Vooral nadat ik besefte dat mijn cliënt onschuldig was, lag ik ’s nachts over de aanpak na te denken. Ik voelde me capa- bel om de verdediging te voeren. Als je dan veel tijd steekt in de voorbereiding van de zaak, kun je het.” De vrijspraak voor haar cliënt voelde als een opluch- ting. Nu ligt Lubbers niet meer wakker van za- ken. “De verantwoordelijkheid went, maar het wordt nooit vanzelfsprekend dat iemand zijn leven in jouw handen legt. Verantwoordelijkheid nemen kun je niet even wat minder doen.” “HET IS BELANGRIJK DAT JE ALS STAGIAIRE NIET HET GEVOEL HEBT AAN JE LOT TE ZIJN OVERGELATEN”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=