Mr.

14 / Mr. 1 2018 MEESTERS VAN DE WEEK KENT U OOK EEN POTENTIËLE MR. VAN DE WEEK? MAIL ONS! INFO@MR-MAGAZINE.NL JANUARI MARIANNE HIRSCH BALLIN Marianne Hirsch Ballin, die advo- caat was bij Pels Rijcken & Droog- leever Fortuijn, is per 15 januari 2018 benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit. Wat is het belangrijkste dat u wilt bereiken in uw hoogleraarschap? “Mijn ambitie is bij te dragen aan een strafrechtspleging die recht- vaardig is naar de maatschap- pij, naar de verdachte en naar het slachtoffer. Onderzoek naar de rol van het strafrecht bij de beant- woording van maatschappelijke vraagstukken maakt het mogelijk fundamentele vragen te beant- woorden die richtinggevend zijn bij de zoektocht naar een rechtvaar- dige strafrechtspleging. In het on- derwijs wil ik de studenten kri- tisch leren nadenken over de rol van het strafrecht in onze recht- staat, in zijn internationale con- text en in verhouding tot andere rechtsgebieden, en over de oplos- singen die het strafrecht kan bie- den voor nieuwe maatschappelij- ke vraagstukken zoals cybercrime en terroristische soloacties. Kri- tisch nadenken over de rol van het strafrecht in een tijd van ingrij- pende sociale, technologische en economische veranderingen is no- dig om de strafrechtspleging toe- komstbestendig te maken. (...)” JOAN HOLTHUIS Rechter Joan Holthuis (Rechtbank Limburg) schrijft op de Facebook- Dit is een selectie van de uitspraken die de meesters van de week de afgelopen maand deden op de site van Mr. : www. mr-online.nl 4 11 18 8 15 DECEMBER JANUARI DECEMBER DECEMBER GOSSE OOSTERHOFF Advocaat Gosse Oosterhoff (NautaDutilh) promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang’. Intrigerende titel. En u heeft het ook nog over synthetische belan- gen in het vennootschapsrecht. Kunt u uitleggen wat synthetische belangen zijn? “De term ‘synthetische belangen in aandelen’ duidt de twee posities aan die ontstaan als een aandeel- houder het economische belang bij zijn aandelen aan een ander over- draagt. Dat kan bijvoorbeeld onder een derivatencontract. Er is dan een (economisch) belang zonder dat de houder daarvan ook aan- delen houdt en er is een aandeel- houder zonder (economisch) be- lang bij zijn aandelen. Kortom: een belang zonder aandeel en een aandeel zonder belang.” Als u het voor het zeggen had? “Dan mocht er in Amsterdam al- leen nog maar gefietst worden.” MARK DIEBELS De Tilburgse advocaat Mark Diebels (KZO|O13) werd in december tijdens het Counsels vs. arbeidsrechtadvo- caten-diner van magazine Magna Charta uitgeroepen tot ‘Employment lawyer’ van het jaar 2018. Welk arbeidsrechtelijk onderwerp moet Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken als eerste agenderen? “Er is veel reparatie nodig, maar als ik één ding moet noemen: in- voering van een i-grond in het ontslagrecht. De rechter moet de mogelijkheid krijgen de arbeids- TAKVOR AVEDISSIAN Takvor Avedissian, president van de Rechtbank Overijssel, is per 1 februari benoemd tot president van de Centrale Raad van Beroep (CRVB). Wat of wie is in uw juridisch be- staan uw bron van inspiratie? “(Wijlen) professor Jack ter Heide en professor Henc van Maarseveen zijn voor mij belang- rijke inspiratiebronnen. Aan de Erasmus Universiteit wisten zij de daar voorgestane ZKK-attitu- de (Zelfstandig, Kritisch en Kre- atief) mooi invulling te geven. Het komt neer op: blijf alert, nieuws- gierig en kritisch, ook ten aanzien van de werking van ‘law in action’ en wees je er steeds van bewust: “It ain’t necessarily so!” Tot op de dag van vandaag heb ik baat bij die inzichten, niet alleen in mijn juridisch werk maar ook als be- stuurder. Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is? “Ik ben echt een family man , mijn gezin is voor mij het allerbelang- rijkste. Maar ik wil daarnaast Rot- terdam, Feyenoord en Elvis Presley niet onvermeld laten. Daar kun je mij voor wakker maken, ook midden in de nacht.” pagina van de Rechtspraak blogs over wat een strafrechter zoal mee- maakt. Bent u wel eens bang in de rechtszaal? “Nee. Ik snap waar de emoties van verdachten en eventueel slacht- offers vandaan komen. Bovendien heb ik altijd de parketpolitie ach- ter de hand. In de zaal of via de alarmknop binnen handbereik.” Gebruikt u die knop vaak? “Nog nooit gedaan. Eén keer wil- de ik hem net indrukken, toen een imposante verdachte totaal on- verwacht schreeuwend op mij af kwam stormen. Maar voordat ik bij de knop was, werd de man al terechtgewezen door de bode, een struise Antilliaanse dame. Zij stond hem in het Papiaments zo pittig te woord, dat hij daarna zo mak als een lammetje terugging naar zijn stoel.” overeenkomst te ontbinden ook als er geen andere voldragen ont- slaggrond is, maar dan wel tegen een hogere prijs. Het starre ont- slagstelsel van de WWZ, daar wor- den werkgevers én werknemers niet blij van.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=