Mr.

Mr. 4 2018 / 19 BLOGS LEES DE VOLLEDIGE BLOGS O P WWW.MR-ONLINE.NL Wat is er aan de hand met de millennials? Vaardigheidstrai- ner en coach RÜNA HONIG schetst een beeld van een perfectionis- tische generatie in een Facebookleven, die zichzelf torenhoge verwachtingen oplegt en daardoor vatbaar is voor stress en overbelas- ting. Tips die Honig in haar blog zoal de re- vue laat passeren: neem je collega’s niet als referentiekader, maar richt je op je eigen po- tenties en maak je eigen keuzes, ook al vol- doe je daarmee misschien niet aan de ver- wachtingen van de omgeving: dat je vader als advocaat aan de Zuidas heeft gewerkt, be- tekent niet dat jij geen dorpsadvocaat in Friesland kunt zijn. Oud-staatssecretaris van Veilig- heid en Justitie, oud-FIOD- rechercheur en oud-officier van justitie Fred Teeven pleitte er on- langs voor om opsporingsdiensten te laten de- len in de opbrengsten van hun werk om de aandacht voor fraude vast te houden. Juri- disch journalist LEX VAN ALMELO ziet er wel iets in. Hij zou er zelfs voor zijn om ook klok- kenluiders te belonen voor het uitsteken van hun nek, zo lang het publiek de bonnetjes maar te zien krijgt. Een rechter sprak laatst tegen- over strafrechtadvocaat WILLEM JAN AUSMA (Ausma De Jong) zijn ergernis uit over de zogenaamde ‘bühne-advocaten’, die hun opmars maken in de zittingszalen. Veel geschreeuw en spierbal- lentaal, waarbij de vraag zich opdringt of de verdachte maar ook het stelsel van gefinan- cierde rechtsbijstand hierbij gebaat zijn. Met het uitvoeren van extra onderzoek alsmede het horen van een keur aan getuigen gaan ook de nodige kosten gepaard, waarvan een groot deel aan de kosten rechtsbijstand. Een lastig maar heikel punt. Ausma: “Wellicht dat advo- caten zich op bepaalde punten wat minder zouden moeten profileren en zich richten op zaken die er echt toe doen.” Met Brexit komt er weer een goederengrens en dus douane. Files tot 35 kilometer worden voorspeld. Als het Verenigd Ko- ninkrijk de binnenmarkt en de douane-unie verlaat, gaat door accijnsverschillen smokkel weer lonen. Advocaat MURK MULLER (lid van Dutch Business Lawyers Abroad), die na PERFECTIONISME: DE VOLKSZIEKTE VAN DE MILLENNIALS de val van de Muur naar Berlijn verhuisde, verhaalt van avonturen aan de Duits-Poolse grens in de jaren negentig: met 60 kilometer voor vrachtauto’s de langste parkeerplaats van Europa en grootscheepse smokkel van Litouw- se sigaretten. Donald Trump illustreert iedere dag dat rijkdom zichzelf in toe- nemende mate in stand houdt, ongeacht karakter of talent. Dat ondermijnt de legitimiteit van het neoliberale model, meent onderzoeker WOUTER DE BEEN (Erasmus Universiteit Rotterdam) in zijn blog ‘De Trump family values en de moraal van het neoliberalisme’. Advocaat EMMA DE BOER (Vallenduuk Advocaten) ziet dat er procedures worden gestart (of doorgezet) die geen ander doel lijken te hebben dan het financieel en emotio- neel ruïneren van de ander. Dat is toch niet waarvoor ons rechtssysteem bedoeld is? Als een kind van drie in staat is om zijn eigen fou- ten in te zien en de gevolgen daarvan te accep- teren, waarom kunnen wij dat na tig jaar op- leiding dan opeens niet meer? Rechter DORY REILING (Recht- bank Amsterdam) was in We- nen voor een VN-conferentie over rechterlijke integriteit. Ze hield daar een inleiding over kansen en be- dreigingen van informatietechnologie en vooral kunstmatige intelligentie voor de rechterlijke integriteit. Ze bracht en passant ook nog een bezoek aan een gerecht waar di- gitaal wordt gewerkt. Ondanks de pas op de plaats van het programma KEI gaan we op termijn allemaal digitaal proce- deren. Voor digitale procedures geldt een nieuw burgerlijk procesrecht waar- in staat dat de rechter mondeling einduit- spraak kan doen. Dit is nieuw voor de bo- demprocedure en daarom een goede reden om te bezien wanneer de rechter mondeling uitspraak kan doen, aldus Bloggende Advo- caat JEROEN VELDHUIS (Visser Van Solkema). Rechtsfilosoof HENDRIK KAPTEIN (Universiteit Leiden) liep weer eens achter de feiten aan, net als die bejaarde advocaat die met stemverheffing of zelfs handtastelijkheid achter fietsers op de stoep aan zat. Wat waren ook alweer proportionaliteit en subsidiariteit in aanpak van misstanden? Was er niets be- ters te doen en als het echt moest, waarom dan de daders niet vriendelijk aangesproken? Dit geldt voor meer dan wangedrag op de fiets: fortiter in re , suaviter in modo en audi et alteram partem zijn belangrijker rechts- en menselijke beginselen dan al die regels, regeltjes en dwangmatigheden waaropmensen elkaar met geweld proberen af te rekenen. Onder de titel ‘Dagboek van een stagiaire’ bloggen twee stagiai- res beurtelings over hun erva- ringen. Deze keer vertelde STAGIAIRE Y over haar ervaring bij een peniten- tiaire inrichting, waar ze een afspraak met een cliënt had. Nadat ze haar schoenen uit had getrokken, haar tas door het röntgenap- paraat, was gegaan en ze zich had ontdaan van al haar sieraden, ging na een kwartier wachten een grote witte deur open. “ Jongeda- me , kommaar verder!” Ze keek achter zich. Daar stond niemand. O, de bewaarder had het dus echt tegen haar! Ze vond het nogal de- nigrerend. “Ik spreek de bewaarders van de in- richting toch ook niet aan met ‘jongeman’…?” De beste tip die ze beginnende advocaten die hier ook last van hebben kan geven is gewoon formeel te blijven en de betreffende persoon op zijn of haar plaats zetten.” Ondernemend jurist MARIJN ROOYMANS staat stil bij het ge- brek aan vrouwen in topposi- ties, ook in de juridische markt. Niet een issue waar hij een expert in is of veel mee wordt geconfronteerd, maar toch iets wat hem frappeert, want het blijft natuurlijk raar gezien het aantal vrouwelijke juristen. Het barst in de wereld van de top- vrouwen. Waarom kom je ze dan toch min- der tegen in de top van de markt? Het ligt na- tuurlijk aan al die mannen die keer op keer weer mannen benoemen, maar misschien is er ook iets anders aan de hand? Rooymans: “Ik denk eerlijk gezegd dat carrière maken gewoon niet leuk genoeg is. Vrouwen heb- ben, eerder dan mannen, door dat er meer is in het leven. Natuurlijk generaliseer ik, maar echt, daar kan het aan liggen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=