Mr.

Mr. 4 2018 / 59 Voor ambtenaren is dat niet altijd een vooruitgang, zegt Hummel: de bezwaarschriftprocedure is laagdrempelig, een stap naar de kantonrechter neem je minder snel. “Aan de andere kant: de bestuursrechter toetst de rechtmatig- heid van een besluit. Als hij terugverwijst naar het be- stuursorgaan, ben je geen stap verder. Bij de kantonrech- ter vindt finale beslechting plaats. Dat is weer winst.” ONTSLAG Ook advocaat Sjoerd Richters, verbonden aan Capra Advo- caten – gespecialiseerd in ambtenarenrecht – meent dat de gewone ambtenaar niet zoveel zal merken van de Big Bang. Maar links en rechts vangt hij toch wat zorgen op, zorgen van ambtenaren die vrezen dat ze onder het nieu- we regime eerder kunnen worden ontslagen door hun ‘overheidswerkgever’. “Dat zal ab- soluut niet zo zijn, maar zo iemand merkt wel dat een eventuele ontslagprocedure an- ders verloopt, dat er anders wordt omge- gaan met ontslaggronden en dat de ontslag- vergoeding wel eens anders kan zijn.” Richters: “Na 2020 behouden ambtenaren min of meer dezelfde rechtspositie. De rechtspositieregeling voor gemeenteambte- naren zal wel omgezet worden in een cao gemeenten, die algemeen verbindend zal worden verklaard. Tóch is de vraag hoe die rechtspositie, nu nog verwoord in regelingen als de CAR/UWO één op één wordt omgezet in de cao. Blijven bovenwettelijke uit- keringsaanspraken bijvoorbeeld bestaan, naast de voor de ambtenaar nieuwe transitievergoeding? Verder zijn er op lokaal niveau afspraken gemaakt met ambtenaren, zoals beloningsregelingen. Die hangen onder de CAR/UWO en moeten allemaal Wnra-proof worden gemaakt.” Hij wil maar zeggen: de intentie is een één-op-één omzetting, maar of dat in de praktijk ook zo uitpakt, moet nog worden bezien. Zo zal het ambtenarenont- slagrecht in grote lijnen hetzelfde blijven, maar de verschillen zijn minstens even groot. Met de invoe- ring van de Wet werk en zekerheid (WWZ, 2015) werd in het arbeidsrecht een gesloten stelsel van ontslaggronden geïntro- duceerd. Richters: “Dat is vergelijk- baar met het huidige ambtenarenontslagrecht, dus heel herken- baar. Zoals de ontslaggrond disfunctione- ren: in beide gevallen moet er een stevig dossier over de medewerker zijn en er moet hem gelegenheid zijn geboden zich te bete- ren. Het ontslag op ‘andere gronden’ echter is voor beide stelsels anders. Voor de ar- beidsrechter is dat een op zichzelf staande ontslaggrond, voor de bestuursrechter meer een ‘veegbepaling’. Mijn verwachting is dat de ambtenaar na de transitie hier iets meer bescherming uit kan halen. Pluspuntje voor de ambtenaar.” PROCESKOSTEN Daar staat een ander risico tegenover. “De bestuursrech- ter, die nu nog oordeelt over ontslagzaken van ambtena- Sjoerd Richters (Capra Advocaten): “De gewone ambtenaar zal niet zoveel merken van de Big Bang.” AMBTENARENRECHT “SOMMIGE AMBTENAREN ZIJN BANG DAT ONDER HET NIEUWE REGIME EERDER ONTSLAG MOGELIJK IS”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=