Mr.

Mr. 2 2018 / 33 ADVOCATUUR Vorsselman is gespecialiseerd in het aan- sprakelijkheids- en verzekeringsrecht en maakt deel uit van het TeamAardbevingen van PlasBossinade. Dit ‘kernteam’ bestaat uit vier advocaten en werd na de zware aard- beving in Huizinge in 2012 geformeerd, om- dat het kantoor sindsdien steeds meer vra- gen kreeg over juridische aspecten van de aardbevingsproblematiek. Vorsselman is ook medeoprichter van en participant in het Gronings Centrum voor Aansprakelijkheid en Schade (GCAS) van de Rijksuniversiteit Groningen, dat onafhan- kelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek doet op het gebied van aansprakelijkheid en schade. Bij aardbevingsschade in Groningen is een wettelijk be- wijsvermoeden geïntroduceerd; in de volksmond ‘omke- ring van de bewijslast’ genoemd. Tenzij de NAM aantoont dat deze door iets anders wordt veroorzaakt, wordt ver- moed dat schade die naar zijn aard aardbevingsschade zou kunnen zijn het gevolg is van gaswinning. “Over de reikwijdte van de toepassing van het bewijsvermoeden en het te leveren tegenbewijs zal door de Hoge Raad, bijvoor- beeld via het voorleggen van prejudiciële vragen, zo spoe- dig mogelijk uitspraak moeten worden gedaan. Dat schept duidelijkheid”, aldus Vorsselman. “In mijn prak- tijk merk ik dat er veel discussie is over de vraag waarom het bewijsvermoeden en het protocol niet ook gelden in andere gebieden in Nederland waar naar gas wordt ge- boord, zoals in Drenthe. Het is aan inwoners van ge- meenten in het noorden van Drenthe niet uit te leggen waarom zij een beroep kunnen doen op het bewijsver- moeden en het protocol wanneer zij schade hebben gele- den als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld, terwijl zij een veel lastiger en duurder traject tegemoet gaan als zij schade vorderen als gevolg van gaswinning uit het kleinere Annerveenveld. Deze discrepantie moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Het ligt voor de hand dat het protocol en het bewijsvermoeden zich ook uit- strekken tot deze kleinere gasvelden in Nederland.” AARDBEVINGSBESTENDIG BOUWEN PlasBossinade adviseert instellingen en bedrijven, waar- onder projectontwikkelaars en aannemers, onder meer over preventieve maatregelen en aardbevingsbestendig bouwen. “Het versterkingsprogramma om woningen en bedrijfspanden aardbevingsbestendig te maken, dat de NCG met de gemeente uitvoert, leidt tot veel vragen bij eigenaren van onroerend goed”, zegt Vorsselmans collega Robert van der Velde. “Welke versterkende maatregelen moeten er worden getroffen, hoe lang duurt het voordat die worden uitgevoerd en wie betaalt dit? Wanneer is een gebouw weer veilig? Een school heeft plannen voor nieuwbouw met grote raampartijen en vraagt zich af of dit nog wel kan in Gronin- gen. Bij grote ramen is de kans op knappen groter. Moet ze de bouwplannen aanpassen en zo ja, wie betaalt dat dan?” Van der Velde adviseert veel Groningse over- heden, vooral over bestuursrechtelijke as- pecten rondom gaswinning en aardbevin- gen. “De provincie maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen over het behoud van de vele voor het Groningse landschap kenmerkende panden, waaronder oude agrarische schuren. De eigenaren moe- ten op een gegeven moment besluiten of ze verbouwen of kiezen voor nieuwbouw. Dat een individuele boer de voor- keur geeft aan een nieuwe loods is te begrijpen, maar wat als honderden boeren dat doen? De overheden willen voorkomen dat op grote schaal karakteristieke en beeldbe- palende panden verloren gaan. Ik adviseer daarbij.” BAANBREKENDE JURISPRUDENTIE Veel Groningers vinden de toenemende kracht van de be- vingen en daarmee gepaard gaande schade en waardeda- ling reden om de gaswinning te stoppen of in ieder geval aanzienlijk te verminderen. De Afdeling bestuursrecht- spraak van de Raad van State heeft 15 november 2017 uit- spraak gedaan ove r de gaswinningsbesluite n van voorma- lig minister Kamp (ECLI:NL:RVS:2017:3156). De Afdeling heeft deze vernietigd en bepaald dat er vóór 15 november 2018 een nieuw besluit moet worden genomen. De kern van de uitspraak is dat de risico’s beter gemotiveerd moe- ten worden en er meer aandacht moet zijn voor het veilig- heidsbelang van de Groningers. Van der Velde trad in deze procedure namens verschillende Groningse overheden op als gemachtigde. Eerder trad hij bij de Afdeling namens meerdere overheden op in een procedure over het instem- mingsbesluit van voormalig mi- nister Kamp van januari 2015 en zijn wijzigingsbesluit van juni 2015 over gaswinning. In zijn uitspraak van 18 novemb er 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3578) vernie- tigde de Afdeling beide beslui- ten. “Baanbrekende jurispruden- tie”, zegt Van der Velde. “De Raad van State heeft heel indrin- gend het veiligheidsbelang van de Groningers getoetst en geoordeeld dat de gaskraan ver- der dicht moet. Sinds de eerste grote aardbeving van vijf jaar geleden heeft nog geen gaswinningsbesluit de rech- terlijke toets doorstaan. Veel wat tot nu toe is bereikt, is aan de rechter te danken.” Robert van der Velde (PlasBossinade) “VEEL VAN WAT TOT NU TOE IS BEREIKT, IS AAN DE RECHTER TE DANKEN”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=