MV/NV

In het voorontwerp Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw-verhouding worden de nodige wijzigingen voorgesteld van het NV-recht en van de regelingen inzake diversiteit. Camiel Hanegraaf valt daarbij een aantal zaken op.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Man vrouw

Het voorontwerp ‘Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw-verhouding’ werd dit voorjaar gepresenteerd. Het gaat om regels inzake diversiteit ofwel het evenwichtiger maken van de man/vrouw-verhouding in de top van grote bedrijven. Tevens gaat het om vereenvoudiging en flexibilisering van de regelgeving voor NV’s. Daarbij rijst de vraag wie het toch bedacht heeft om deze volstrekt losstaande onderwerpen te combineren. Ik vermoed dat het de persoon is die ook de naam ‘gerechtshof Arnhem-Leeuwarden’ heeft verzonnen. De logica daarachter was waarschijnlijk dat Arnhem en Leeuwarden zo dicht bij elkaar liggen…

De voorgestelde wijzigingen zijn:

 • instelling van een maatschappelijk kapitaal is niet langer verplicht;
 • het stemrecht kan in een later stadium dan bij de vestiging aan een pandhouder en vruchtgebruiker worden toegekend indien dit (onder opschortende voorwaarde) bij de vestiging is bepaald of nadien schriftelijk is overeengekomen;
 • de algemene vergadering kan buiten Nederland worden gehouden, mits de locatie is opgenomen in de statuten; het besluit tot statutenwijziging moet unaniem genomen worden in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd;
 • aandelen van een bepaalde soort of aanduiding kunnen worden gecreëerd; aan aandelen kunnen specifieke rechten worden toegekend;
 • het nominale bedrag van aandelen kan in een vreemde geldeenheid luiden;
 • de wettelijke grens (van 1/10e van het geplaatste kapitaal) voor het in pand nemen door de vennootschap van eigen aandelen (of certificaten daarvan) vervalt;
 • oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting verbinden tot het betalen van kosten verband houdend met de oprichting;
 • indien alle aandeelhouders tevens bestuurders of commissarissen van de vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening als vaststelling daarvan en strekt de ondertekening tot decharge;
 • indien alle vergadergerechtigden instemmen, kan besluitvorming buiten vergadering plaatsvinden;
 • zolang een RvC van een beursvennootschap niet voor ten minste een derde uit mannen en voor ten minste een derde uit vrouwen bestaat, kan een persoon wiens benoeming de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de RvC niet evenwichtiger zou maken, niet tot commissaris worden benoemd;
 • grote vennootschappen moeten jaarlijks passende en ambitieuze doelen vaststellen in de vorm van streefcijfers om de diversiteit in de top van de onderneming evenwichtiger te maken; zij dienen aan de SER te rapporteren over onder meer de man/vrouw-verdeling in bestuur en RvC.

Het volgende valt op:

– beursvennootschappen kunnen na oprichting (vrijwel?) nooit een buitenlandse vergaderlocatie vastleggen in de statuten gelet op de eisen gesteld aan statutenwijziging;

– de sanctie op schending van de 1/3e man-1/3e vrouw-regeling is nietigheid van de benoeming, maar die nietigheid heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen;

– de modernisering van het NV-recht betreft in feite een flexibilisering daarvan.

En wat ten slotte opvalt, is dat genderneutralen er ook in deze regeling bekaaid vanaf komen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top