Stichtingbestuurdersaansprakelijkheidsmaatstaf

In een recent arrest van het gerechtshof Den Haag staat het al dan niet bestuurdersaansprakelijk zijn van de bestuurder van een stichting centraal. Snelrechter Camiel Hanegraaf gaat in op dit arrest.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Stichtingbestuurdersaansprakelijkheidsmaatstaf

Op 14 juli 2020 ging het hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2020:1177) in op de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van een stichting.

Een stichting geeft aan een persoon (‘Opdrachtnemer’) opdracht om werkzaamheden te verrichten voor de realisatie van een Nederlands paviljoen voor de World Expo 2015 in Milaan. Opdrachtnemer zendt facturen voor die werkzaamheden. Een bedrag van € 1.200.000 wordt echter niet voldaan. Opdrachtnemer stelt dat de bestuurder van de stichting hoofdelijk aansprakelijk is voor de geleden schade.

Het hof overweegt dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, uitgangspunt is dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder. Daarvoor is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen gelden. Deze maatstaf geldt ook voor een bestuurder van een stichting.

Volgens het hof kan een bestuurder van een rechtspersoon − indien de vordering van een schuldeiser van de rechtspersoon onbetaald blijft en onverhaalbaar is − onder bijzondere omstandigheden jegens die schuldeiser wegens onzorgvuldig handelen tot schadevergoeding gehouden zijn. Dat zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de bestuurder bij het aangaan van de verbintenis wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de rechtspersoon niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden (de ‘Beklamel-norm’). Dat kan anders zijn indien de bestuurder omstandigheden aanvoert op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem ter zake van de benadeling geen persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. Een ander voorbeeld levert de Ontvanger-Roelofsen-situatie. Dat is de situatie waarin de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon zijn betalingsverplichting niet nakomt en de bestuurder ter zake van de benadeling een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De stelplicht en − bij voldoende betwisting − de bewijslast voor de feiten en omstandigheden waarop het beroep op bestuurdersaansprakelijkheid is gebaseerd, rusten in beginsel op Opdrachtnemer (artikel 150 Rv). Het hof ziet geen grond voor de door Opdrachtnemer gewenste omkering van de bewijslast op het punt van het persoonlijk te maken ernstig verwijt. Dit verwijt is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. Van een bijzondere situatie als aan de orde in het arrest Romme/Bakker (ECLI:NL:HR:1994:ZC1393) is geen sprake.

Het arrest laat nog eens duidelijk zien dat bestuurdersaansprakelijkheid pas in beeld komt in geval van bijzondere omstandigheden. Dat geldt ook voor stichtingbestuurdersaansprakelijkheid.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top