Mr.

MR. 1 2020 / 35 twitterende juristen “M ijn kapster gaat emigreren!” Een noodkreet van een ad- vocaat op Twitter. Wie van haar Utrechtse volgers kent een goede kapper? Een an- dere advocaat roept op te staken voor een be- ter loon. Sommigen vechten via Twitter een vete uit, zoals strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq met FvD-Kamerlid Theo Hiddema. Ve- len uiten hun ongenoegen over politiek, Openbaar Ministerie of rechterlijke macht, een enkeling over een cliënt. Maar vaker ge- bruiken advocaten Twitter om vakkennis en nieuws te delen en aandacht te vragen voor door hen gesignaleerd onrecht. Sommige ad- vocaten twitteren uit naam van hun kantoor, anderen op persoonlijke titel. Weer anderen doen het allebei. UNDERDOG Advocaat Chris Sent (Richard Korver Advo- caten) gebruikt Twitter in haar strijd tegen onrecht, en dan vooral op het gebied van on- derwijs- en familierecht, jeugdzorg, privacy en slachtoffers, zo schrijft ze in haar Twitter- bio. “Opkomen voor de underdog was de re- den dat ik na mijn vijftigste de advocatuur ben ingegaan. Via Twitter kun je op bepaalde gebieden veel teweegbrengen.” Twitter heeft haar veel gebracht. Ze kwam erdoor in contact met Richard Korver bij wie ze nu werkt, het levert cliënten op en uitbrei- ding van haar netwerk. Ook ging ze via Twit- ter met andere advocaten samenwerken, bij- voorbeeld door samen artikelen te schrijven. “Door Twitter ben ik zelfs vegetariër gewor- den, na het zien van tweets van onder andere een overtuigd veganist over dierenleed.” Sent twittert vooral om haar mening over maatschappelijke kwesties te geven en het recht te duiden. Dat spreekt veel mensen aan: ze heeft ruim 2.800 volgers en dat aantal neemt volgens haar de laatste tijd “met wel tien tot twintig per dag” toe. In haar tweets richt ze zich regelmatig rechtstreeks tot poli- tici, en soms ook tot een rechter. Zo bedank- te ze een rechter na een zitting voor haar op- vallend “scherpe, analytisch luisterende en kritische oor”: “#isnietvanzelfsprekend”. Sent noemt Twitter een fantastisch marke- tinginstrument, dat ze heel bewust als zoda- nig inzet. “In de 280 tekens van een tweet kan ik goed laten zien waar ik voor sta. De beperkte ruimte dwingt me ook goed na te denken over wat ik schrijf en om bondig te formuleren.” Antwoord op individuele vra- gen geeft ze niet. “Zonder dossierkennis kan en mag ik niet adviseren.” GEEN JARGON Ook strafrechtadvocaat Sidney Smeets (Spong Advocaten) is een ‘actief twitterend togadrager’, zo staat op zijn kantoorsite. “Twitter biedt een makkelijke en directe ma- nier om aandacht te vragen voor wat ik be- langrijk vind. Mijn tweets gaan over straf- recht en allerlei andere maatschappelijke kwesties, maar ook dan hebben ze bijna altijd een raakvlak met het recht.” Over individuele zaken en rechtszittingen twittert hij niet, maar soms wel over uitspra- ken in zaken waarin hij niet als advocaat op- trad. Net als Sent ziet hij het als zijn taak om het recht uit te leggen. Zijn berichten pro- beert hij zoveel mogelijk in heldere taal en zonder jargon te schrijven, zodat ze toegan- kelijk zijn voor iedereen. “Alleen als ik rea- geer op een vakgenoot vind ik dat ik bijvoor- beeld een afkorting als VH wel kan gebruiken voor voorlopige hechtenis.” In zijn biografie somt Smeets, die rond de 8.500 volgers heeft, enkele bijnamen op die hij kreeg van mensen die zijn mening meestal niet delen: volksvijand (PVV), haatadvocaat (De Dagelijkse Standaard), knapste advocaat van NL (GeenStijl), piketknuffelaar (The Post Online), genderdrammer (FvD). “Veel van mijn volgers zijn geïnteresseerd in drugsbeleid en mensenrechten, en mijn tweets worden veel gelezen door LHTBI’ers, omdat ik voor hen belangrijke kwesties bespreek. Daarnaast heb ik veel zeer rechts georiënteerde volgers. Naar mijn tweets wordt door hen regelmatig in negatieve zin verwezen. ‘Any publicity is good publicity’, denk ik dan meestal maar.” Met zijn doelgroep houdt hij zich niet zo be- zig. Is hij het met iemand eens, dan probeert hij dit meestal te laten weten, al is het maar met een like. “Als ik in een goede bui ben, reageer ik zelfs op mensen die iets vervelends zeggen, om ze bijvoorbeeld iets uit te leggen. Soms wordt hun reactie dan milder. Vaak zeggen mensen iets uit onwetendheid. In het algemeen neem ik negatieve berichten dan ook met een korrel zout.” Maar berichten van zogeheten ‘haatvolgers’, en dat zijn er volgens hem veel, wil hij niet zien. “Die blokkeer en negeer ik.” ACTUEEL PLATFORM Het aantal twitteraars is de laatste twee jaar wat gedaald, maar begin dit jaar maakten nog altijd minstens 2,5 miljoen mensen gebruik van Twitter, zegt Trudy Pannekeet. Na jaren in de marketing en communicatie geeft Panne- keet nu socialemediatrainingen aan bedrijven en adviseert ze ondernemers over hun marke- ting en socialemediaplannen. “Waar Insta- gram en Snapchat worden gebruikt om beel- den te delen en LinkedIn om het zakelijk netwerk te vergroten en klanten te werven, is Twitter vooral een platform waar je snel nieuws kunt vinden en verspreiden en je me- ning kunt delen”, aldus Pannekeet. “Het is ac- tueel en wordt veel gebruikt door journalisten en politici. Alleen daarom al zouden meer ad- vocaten er gebruik van moeten maken.” Ze adviseert hen te kijken wat ‘trending’ is, en daarop in te spelen. “Lees wat anderen posten en bekijk hashtags. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er op je vakgebied in het buiten- land speelt en haak daarbij aan.” P ERSOONLIJKER Corinne Keijzer v indt dat advocaten per- soonlijker zouden kunnen zijn in hun uitin- “BERICHTEN VAN ‘HAATVOLGERS’ WIL IK NIET ZIEN. DIE BLOKKEER EN NEGEER IK”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=