Mr.

Mr. 4 2018 / 21 MEESTERS VAN DE WEEK KENT U OOK EEN POTENTIËLE MR. VAN DE WEEK? MAIL ONS! INFO@MR-MAGAZINE.NL JELLE KLAAS Jelle Klaas, jurist bij mensenrech- tenorganisatie Public Interest Liti- gation Project, dagvaardde met een groep maatschappelijke organisa- ties de Nederlandse staat om het Systeem Risico Indicatie (SyRI) van tafel te krijgen. Jullie noemen SyRI een bedreiging voor de rechtstaat. Waarom? “SyRI maakt, middels risicoprofie- len en algoritmes, inbreuk op de privacy van grote groepen bur- gers, de doelbinding wordt los- gelaten (de gegevens die je aan een bestuursorgaan gegeven hebt voor een bepaald doel wor- den voor een ander doel gebruikt) en het heeft een chilling effect (mensen durven minder omdat ze het gevoel hebben in de ga- ten gehouden te worden). SyRI is in strijd met de mensenrechten. Het is daarnaast ook nog eens zeer geheimzinnig en onnodig. En dat allemaal alleen om wat meer ‘misbruik van overheidsgelden’ te kunnen opsporen. Er was veel kritiek op het wetsvoorstel. Toch kwam de wet moeiteloos door het parlement. Een procedure is dan ook nu het juiste middel om SyRI aan te pakken.” Wat hopen jullie te bereiken met de dagvaarding? “We hopen de zaak juridisch te winnen en SyRI van tafel te krij- gen. Ook hopen we dat er meer discussie komt over de manier waarop de overheid omgaat met onze gegevens, big data, predic- tive policing en het mensenrecht op privacy. Het beste alternatief voor SyRI is het schrappen ervan.” JESSE VAN MUYLWIJCK Jesse van Muylwijck is de tekenaar van ‘De Rechter’, de strip die zijn 25-jarig jubileum viert. Het recht evolueert. In welke zin is de persoon van de rechter in De Rechter mee geëvolueerd? “De Rechter evolueert alleen mee als het onvermijdelijk is. Hij houdt graag vast aan zijn gewoontes. Zo bleef hij in de jaren negentig nog lang werken op zijn typemachi- ne, en later soms ook, als de ser- vers eruit lagen of de boel plat lag door een virus. Zijn jonge col- lega’s zagen dan met verbazing en bewondering hoe hij kon door- werken, terwijl zij niet wisten wat ze moesten doen.” Welke eigenschap van de persoon van De Rechter zouden echte rechters ook moeten hebben? “De Rechter gaat er altijd van uit dat hij misschien niet gelijk heeft. Hij heeft dus de moed om te twij- felen, en staat sceptisch tegen- over mensen die zeggen de abso- lute waarheid te verkondigen.” ROGER COX Roger Cox (Paulussen Advocaten) won in 2015 de baanbrekende Ur- genda-zaak tegen de Nederlandse staat. Nu staat hij Milieudefensie bij in een zaak tegen oliegigant Shell. Waarom heeft Milieudefensie Shell voor de rechter gedaagd? “Milieudefensie is van mening dat Shell zich moet houden aan de klimaatdoelstelling van Parijs, om het klimaatprobleem te helpen op- lossen. Dat betekent dat Shell zijn olie- en gasproductie nu fasege- wijs moet afbouwen. In 2050 moe- ten de emissies van Shell-pro- ducten zijn teruggebracht naar nul. Dat is nodig om onze kinde- ren en kleinkinderen te bescher- men tegen catastrofale klimaat- schade. Shell weigert echter om in lijn met deze klimaatdoelstelling van Parijs te handelen.” Waarop zult u zich baseren in de rechtszaal? “De juridische basis is de maat- schappelijke zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 lid 2 BW en de reflexwerking van het Parijs Ak- koord. In het Akkoord is vastgelegd dat de opwarming van de aarde tot ruim onder de twee graden Celsius moet worden beperkt om gevaar- lijke klimaatverandering te voor- komen. Bijdragen aan een verder- gaande opwarming, zoals Shell willens en wetens doet, kwalifi- ceert daardoor als gevaarzetting. Omdat ongeveer twee procent van de mondiale opwarming is terug te voeren op Shell en Shellproducten, draagt Shell in belangrijke mate bij aan het creëren van dit gevaar. Daar moet Shell mee stoppen.” Dit is een selectie van de uitspraken die de meesters van de week de afgelopen maand deden op de site van Mr. Wie een wekelijks overzicht van de meesters van de week wil ontvangen, kan zich abonneren op de Mr.-nieuwsbrief via www.mr-online.nl RUTH OLIE-HALLMANS Advocaat Ruth Olie-Hallmans (Hallmans Meier) werd door de le- den van de Vereniging Familie- rechtadvocaten en Scheidingsme- diators (vFAS). verkozen tot advocaat-mediator van het jaar, Op de site van uw kantoor staat dat u de belangen van het kind op de eerste plaats zet. Hoe zorgt u daarvoor als advocaat? “Velen van ons hebben het leit- motiv dat het Platform Schei- den Zonder Schade onder lei- ding van André Rouvoet aanzette tot het schrijven van het rapport ‘Scheiden…en de kinderen dan?’. Dit motief (niet langer accepte- ren dat kinderen de dupe worden van een scheiding), waarin ik en vele vFAS-advocaten ons kunnen vinden, is reden dat we recente- lijk onze gedragsregels zo hebben aangepast dat wij ook van elkaar verlangen dit zo veel mogelijk na te streven. Van groot belang vind ik ook dat Rouvoet het thema ou- derverstoting heeft aangestipt. Op dit terrein moet nog van alles gebeuren. Er moet nog veel ken- nis verspreid worden om te zorgen dat dit fenomeen goed wordt aan- gepakt (zowel juridisch als syste- misch) en dat professionals daar een eensgezinde aanpak hebben. De schade voor kinderen is in die gevallen op korte en lange termijn extreem groot.” 16 7 23 30 APRIL MEI APRIL APRIL

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=