Mr.

22 / Mr. 4 2021 SNELRECHT snelrecht Snel op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het recht? Ook daarvoor kunt u in Mr. terecht. In de rubriek Snelrecht belichten vooraanstaande juristen periodiek de ontwikkelingen op hun rechtsgebied. Hier samenvattingen van de bijdragen die de afgelopen tijd op de site verschenen. De uitgebreide versies én nieuwe bijdragen kunt u vinden op www.mr-online.nl/overzicht-snelrecht/ PRIVACYRECHT De nieuwe Snelrecht- auteur Anna Berlee , hoogle- raar gege- vensbescher- ming en privacyrecht aan de Open Universiteit, schrijft over TikTok. Dat bedrijf heeft een pittige zo- mer achter de rug. De Au- toriteit Persoonsgegevens legde een boete van maar liefst 750.000 euro op om- dat TikTok twee jaar lang kinderen niet in begrijpe- lijke taal informeerde over de verwerking van hun persoonsgegevens; het privacybeleid was alleen in het Engels beschikbaar. Daarmee schond het be- drijf zijn transparantiever- plichtingen van artikel 12 lid 1 van de Algemene ver- ordening gegevensbe- scherming. Daarnaast zijn er in korte tijd twee collec- tieve acties gestart tegen TikTok wegens het on- rechtmatig gebruik van ge- gevens van kinderen. Maar de boe- tes kunnen nog veel hoger, blijkt uit de bij- drage van Friederike van der Jagt (Hunter Legal). Zij schrijft over de hoogste AVG-boe- te die tot nu toe onder de Algemene verordening ge- gevensbescherming is op- gelegd. De Luxemburgse privacytoezichthouder heeft aan Amazon een boete opgelegd van maar liefst 746 miljoen euro, voor het onrechtmatige ge- bruik van klantgegevens voor gepersonaliseerde ad- vertenties. Amazon vecht dit boetebesluit aan. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT Dirk Visser (Universiteit Leiden/Vis- ser Schaap & Kreijger) leverde een bijdrage over auteursrecht en platfor- maansprakelijkheid. Dit naar aanleiding van een arrest van het Hof van Jus- titie van de Europese Unie (ECLI:EU:C: 2021: 503; YouTube & Cyando). Daaruit volgt dat een ex- ploitant van een internet- platform die weet of be- hoort te weten dat beschermde content in het algemeen via zijn platform door gebruikers ervan ille- gaal beschikbaar voor het publiek wordt gesteld, “de passende technische maat- regelen” moet treffen “die van een normaal behoed- zame marktdeelnemer in zijn situatie kunnen wor- den verwacht om op ge- loofwaardige en doeltref- fende wijze inbreuken op het auteursrecht op dit platform tegen te gaan”. GEZONDHEIDSRECHT Onlangs heeft de minister van Volks- gezond- heid, Wel- zijn en Sport bij de Tweede Kamer een wets- voorstel ingediend om zwijgcontracten in de zorg te verbieden. Het voorstel houdt in dat iedere af- spraak die het recht van een patiënt of cliënt ont- neemt of beperkt om infor- matie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, nietig is, legt Oswald Nunes (KBS Advocaten) uit. Nunes leverde ook een bij- drage over openheid over calamiteiten, naar aanlei- ding van een publicatie van het samenwerkingsverband van Santeon Ziekenhuizen. Hierin wordt inzicht gege- ven in de calamiteiten die daar in 2020 hebben plaats- gevonden. “Openheid hier- over wordt steeds belangrij- ker”, aldus Nunes. “Enerzijds om het publiek over de kwaliteit van zorg te informeren. Anderzijds om ziekenhuizen en zorg- professionals ervaringen uit te laten wisselen en van el- kaar te leren.” MEDIARECHT Het pro- gramma Underco- ver moest van de rechter een vrouw volle- dig onherkenbaar maken. Maar bij uitzending van het programma bleek zij toch herkenbaar te zijn, in ieder geval voor bekenden in haar omgeving. Het blurren van alleen haar ge- zicht was niet voldoende, haar gezicht, kapsel en kle- ding moesten alsnog volle- dig zwart worden gemaakt, zo bepaalde de voorzienin- genrechter van de recht- bank Amsterdam. Otto Volgenant (Boekx Advo- caten) schreef een bijdrage over deze zaak. ARBEIDSRECHT Werkgevers willen graag dat een werk- nemer zich uitge- rust en gefo- cust richt op de overeenge- komen werkzaamheden. Het is daarom gebruikelijk een nevenwerkzaamhe- denbeding overeen te ko-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=