Mr.

MR. 2 2020 / 29 advocatuur HOE KOM IK VAN MIJN PARTNER AF? Er wordt geschreeuwd, met deuren gesmeten, misschien ook wel gehuild. Want ja, het is geen kleinigheid als een part- ner na 25 jaar door een advocatenkantoor naar de uitgang wordt gedirigeerd, zeker als diegene jarenlang zijn ziel en zaligheid gaf voor de zaak. Maar als iemand jaar na jaar te weinig geld binnenbrengt, is een vertrek onvermijdelijk. door Peter Louwerse beeld Shutterstock/Jack-Aloya E en partner die te weinig binnen- brengt wordt door zijn mede- partners gezien als ‘een emmer achter de boot’, van wie ze liefst in goed overleg afscheid nemen. En als dat niet kan, dan maar met het mes op tafel. Soms worden er dan gespe- cialiseerde advocaten van buiten inge- vlogen. De huidige minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, was zo’n specialist. Rutger Ploum (Ploum advocaten en notarissen) en Walter Hendriksen (Van Doorne) zijn dat nog steeds. HETE HANGIJZERS “De ruzies tussen partners gaan altijd over geld en inzet”, zegt Ploum. “Wat ie- mand doet voor kantoor, wat zijn toege- voegde waarde is, of hij even hard werkt als de anderen. Als je aan iemands por- temonnee komt, worden mensen venij- nig, hoe goed en lang ze ook hebben sa- mengewerkt.” Hendriksen noemt als hete hangijzers de hoogte van de afvloeiingsregeling, de handhaving van het relatiebeding (je mag geen cliënten meenemen) en/of het concurrentiebeding (je mag binnen een bepaalde regio of tijdsbestek je vak niet uitoefenen). Het probleem is volgens hem dat slecht functionerende compag- nons gaan wennen aan hun eigen jaren- lange wangedrag. “En hoe langer dat heeft geduurd, hoe moeilijker het is om elders emplooi te vinden”, betoogt Hendriksen. “Dus die compagnon gaat harder knokken.” HOE JE OMGAAT MET EEN ‘PROBLEEMVENNOOT’ HANGT ERG AF VAN HET FINANCIERINGSMODEL VAN EEN KANTOOR DOSSIER OPBOUWEN Ploum is naast managing partner ook specialist arbeidsrecht en treedt in advo- catenconflicten ofwel op voor het advoca- tenkantoor of voor de partner. “Het initi- atief voor het vertrek ligt meestal bij het kantoor”, zegt hij. “Je kijkt natuurlijk eerst of er voldoende dossier is opgebouwd. Daarvoor moet je weten wat tevoren is afgesproken over de verwachtingen. Dat is vooral bij kleine kantoren niet altijd helder, waardoor er een matig dossier is opgebouwd.” Hendriksen en Ploum zijn het erover eens dat de problemen bij ver- trek vaak ontstaan door onduidelijke af- spraken en zwak bijgehouden dossiers. Bij professioneler aangestuurde kantoren zijn de bandbreedtes vastgelegd: een mi- nimale omzet van bijvoorbeeld vijf ton, een miljoen of anderhalf miljoen. Ploum: “Als het goed is, heb je jaarlijks een gesprek met het bestuur, zeker als je je doelstellingen niet haalt. Dat wordt allemaal vastgelegd. Als externe advo- caat kijk ik dan altijd of er voldoende ge- sprekken zijn gevoerd, of er een verbe- terplan is gemaakt, en of dat ook is uitgevoerd.” Het is volgens Ploum wel zaak om te kij- ken om welke praktijk het gaat. “Van een M&A-praktijk mag je meer omzet ver- wachten dan van een huurrechtpraktijk. De vraag is of je binnen je kantoor het volledige spectrum van rechtsgebieden wilt aanbieden. En of je bereid bent de prijs daarvoor te betalen.” DISFUNCTIONEREN Hendriksen is gespecialiseerd in be- roepsaansprakelijkheid: fouten van ad- vocaten, notarissen, accountants, direc- teuren en commissarissen. Anders dan Ploum treedt Hendriksen bijna alleen op voor de maatschappen of vennoot- schappen, en dat klinkt ook door in zijn kijk op de kwestie. “De partner disfunc- tioneert, sociaal of financieel of beide”, zegt hij. Onder sociaal disfunctioneren verstaat Hendriksen wangedrag zoals pesten of vervelend doen tegen mede- werkers. Bij een conflict tussen de maatschap en de praktijkvennootschap zijn er drie op- lossingen, aldus Ploum: “Of je gaat weg, of je blijft onder dezelfde voorwaarden, of je wordt minder betaald.” Hoe je omgaat met een ‘probleemven- noot’ hangt heel erg af van het financie- ringsmodel van het kantoor. Ploum legt uit dat er voor startende partners twee

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=