Bestman Bestuur & Management zoekt een

Voorzitter ∙ Commissie Mijnbouwschade

Deel deze vacature:

“De Commissie Mijnbouwschade geeft duidelijkheid over wat er met je huis aan de hand is – wat de oorzaak is van de schade – en dus wat je er aan kan doen om de schade te herstellen.”

Aanleiding

Op 1 juli 2020 is de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade van start gegaan. De Commissie Mijnbouwschade neemt meldingen van particulieren en kleine bedrijven over mogelijke schade door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten in behandeling. De Commissie Mijnbouwschade ontzorgt schademelders door onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade en geeft, indien de schade het gevolg is van bodembeweging door mijnbouw, advies over de hoogte van het schadebedrag dat het mijnbouwbedrijf aan de schademelder dient te vergoeden.

De meeste schademeldingen die de Commissie Mijnbouwschade behandelt zijn afkomstig van particulieren. Het optreden van schades aan hun woningen is zeer belastend voor hen. Het doel van de landelijke aanpak voor mijnbouwschade is dat deze buitenrechtelijke behandeling laagdrempelig, transparant, onafhankelijk en snel is en dat de burger centraal staat. Uitgangspunt is daarbij dat de ongelijkheid tussen burger en mijnbouwonderneming wordt verminderd en dat een gedupeerde bij de behandeling van schade wordt ontzorgd. De commissie gaat daarbij tewerk met een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit. De werkwijze, procedure, inhoudelijke beoordelingscriteria en andere aspecten van de Commissie Mijnbouwschade zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit
Commissie Mijnbouwschade.

De Commissie Mijnbouwschade adviseert op dit moment alleen over mogelijke schades door bodembeweging als gevolg van zoutwinning en de opslag of winning van olie en gas uit kleine velden. Schades als gevolg van het Groningenveld en de gasopslag Norg worden niet door de Commissie Mijnbouwschade in behandeling genomen. Vanwege de bijzondere problematiek is hiervoor een aparte instantie opgericht: het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Omdat in de omgeving van het Groningenveld en de gasopslag Norg ook andere mijnbouwactiviteiten plaatsvinden, werkt de Commissie Mijnbouwschade nauw samen met het Instituut Mijnbouwschade Groningen.
Het ministerie van EZK is met mijnbouwondernemingen en andere stakeholders in gesprek om te kijken of het wenselijk is om het takenpakket van de Commissie Mijnbouwschade in de toekomst uit te breiden naar aardwarmte, steenkolenwinning en de opslag van stoffen in zoutcavernes.

Taken van de Commissie Mijnbouwschade

De Commissie Mijnbouwschade is het landelijk meldpunt voor alle mijnbouwschade.

Uitvoering

 • De commissie komt om de twee weken bijeen en beoordeelt conceptadviezen die zijn opgesteld door het secretariaat, bestaande uit ambtenaren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De commissieleden stellen overeenkomstig hun werkwijze de adviezen vast of doen op eigen initiatief nader onderzoek, of laten nader onderzoek verrichten.
 • De commissie werkt samen met andere instanties die schade afhandelen, zoals het Instituut Mijnbouwschade Groningen, met als doel om de schadeafhandeling zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te maken en de burger zo veel mogelijk te ontzorgen.
 • De commissie kan voor het vaststellen van de adviezen gebruik maken van rapportages die worden opgesteld door private, onafhankelijke deskundigen. De commissie stelt een werkwijze voor deze deskundigen vast.
 • De commissie kan waar nodig data verzamelen of onderzoeken verrichten, die nodig zijn ten behoeve van de schadeafhandeling.
 • De commissie communiceert actief richting bewoners, decentrale overheden en mijnbouwbedrijven, om hen te informeren over de werkzaamheden van de commissie en de vindbaarheid van de commissie te vergroten. De commissie trekt daarin, waar relevant, samen op met andere instanties die schade afhandelen.
 • Het secretariaat is bevoegd tot het afhandelen van algemene juridische procedures (Wob-verzoeken, aanbestedingen, AVG-verzoeken, klachten). In haar werkwijze regelt de commissie de afstemming met het secretariaat.
 • De commissie brengt jaarlijks een verslag uit over de uitvoering van de taken aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Samenstelling

De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaar. De leden van de commissie zijn onpartijdig en hun benoeming vindt plaats op grond van de deskundigheid en onpartijdigheid die nodig is voor de uitoefening van de taak van de commissie. De Commissie Mijnbouwschade bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en drie leden:

 • voorzitter: een (voormalig) rechter of jurist met kennis van zowel civiel aansprakelijkheids- als schadevergoedingsrecht;
 • leden: een geofysicus, een bouwkundige/civieltechnisch ingenieur (constructeur), een sociaal en maatschappelijk geëngageerd bestuurskundige.

De Commissie Mijnbouwschade wordt ondersteund door het secretariaat vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Specifieke eisen aan de voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade

Vanwege het komende vertrek van de huidige voorzitter van de Commissie is dit profiel opgesteld.
Taken voorzitter:

 • Voorzitter collegiaal bestuur.
 • Boegbeeld Commissie Mijnbouwschade richting bewoners en stakeholders.
 • Vertegenwoordiging Commissie Mijnbouwschade richting departementen.
 • Verantwoordelijk voor strategische koers en organisatieontwikkeling.

Gezien de verdere samenstelling van het bestuur en de wettelijke taken van de Commissie Mijnbouwschade, wordt er gezocht naar een kandidaat met het volgende profiel:

 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring, en bij voorkeur ervaring als voorzitter van een collegiaal bestuur.
 • Heeft bewezen affiniteit met het publieke domein en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; voelt de maatschappelijke teneur en ontwikkelingen goed aan en weet deze te vertalen naar handelingsperspectief van de Commissie Mijnbouwschade.
 • Is in staat een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het landelijk mijnbouwschadedossier m.u.v. het Groningenveld en gasopslag Norg. Durft ook buiten de gebaande paden te denken en te handelen.
 • Maakt binnen en buiten de Commissie Mijnbouwschade verbinding, is (ook in de media) het ‘gezicht naar buiten’ en vertegenwoordigt de Commissie Mijnbouwschade richting stakeholders.
 • Bewaakt de onafhankelijkheid van de Commissie Mijnbouwschade en benut de verbinding met departementen.
 • Is onpartijdig en onafhankelijk in zijn/haar oordeels- en besluitvorming.
 • Is een uitstekend verbinder en samenwerkingsgericht; slaat een brug richting bewoners, bestuurders, maatschappelijke organisaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere relevante organisaties.
 • Heeft begrip voor de uitdagingen waar een grote uitvoerende organisatie voor staat.
 • Heeft affiniteit met en gevoel voor het oplossen van de problemen van de gedupeerden ontstaan door mijnbouwactiviteiten en weet hierbij samenwerkingsverbanden in te zetten.
 • Gezaghebbend en tegelijkertijd ook innemend en toegankelijk/benaderbaar.
 • Ten aanzien van het publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht strekt aantoonbare, bijvoorbeeld aan het omgevingsrecht gelieerde ervaring met het werken met private, onafhankelijke deskundigen tot de aanbeveling.
 • Ten aanzien van het private schadevergoedingsrecht strekt het beschikken over ervaring rond de risico aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:177 BW, rond causaliteits-, aansprakelijkheids,-verjarings-, en tot cumulatie van schade oorzaken tot de aanbeveling.
 • Bij voorkeur blijkt de ervaring uit rapportages, uit juridische gedingstukken, uit rechterlijke uitspraken, of uit wetenschappelijke notities die zijn opgesteld door het commissielid.

Uitsluitingsgrond

Een lid is geen ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
NB: Een ambtenaar buiten dit ministerie, zoals bijvoorbeeld een rechter of hoogleraar, kan wel benoemd worden tot voorzitter van deze commissie.

Startdatum en tijdsbelasting

De gewenste startdatum is 1 juli 2023.
De arbeidsduur of belasting bedraagt circa 30 uur per week. De arbeidsduurfactor kan worden aangepast door de Minister van Economische Zaken en Klimaat indien hiertoe aanleiding is.

Vergoeding en aanstelling

De functie is gewaardeerd in schaal 17, trede 10.
U wordt aangesteld op basis van de wet adviescolleges en commissies.

Procedure & planning

De Commissie Mijnbouwschade laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Als u belangstelling heeft voor de functie, stuur dan uw brief en cv. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u dit uitsluitend doen via de website www.bestman.nl.

Met het oog op inclusie worden vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Een assessment en een integriteitsscan kunnen deel uit maken van de procedure.

U kunt reageren tot uiterlijk 10 mei 2023.

Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, een mogelijk assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature. Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden. U kunt daar aangeven dat u akkoord bent met onze privacyregels. U ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 21 april 2023
Verloopdatum: 10/05/2023

Vacaturekenmerken

Functie type

Praktijkgebieden

Aanstelling

Parttime

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Roermond

Provincie

Limburg
Scroll naar boven