Stichting Cultuur Eindhoven via Colourful People zoekt een

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht met profiel Juridisch en Financieel

Deel deze vacature:

De Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. Cultuur Eindhoven bouwt als fonds, expert en verbinder aan een sterk cultureel ecosysteem met een rijk en divers aanbod voor alle Eindhovenaren. Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur regeling evenals via een regeling voor culturele programma’s en projecten. We bouwen met overtuiging aan de versterking van het culturele ecosysteem in de stad.

De Stichting werkt met een Raad van Toezicht-model. De Leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door het College van B&W van de Gemeente Eindhoven op voordracht van Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Dit aantal is vastgelegd in de statuten. De RvT stelt het aantal leden vast. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de Raad overigens bevoegd. De directeur is bestuurder van de stichting. Het totaal aantal fte komt uit op 8. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenreglement, beloning is conform cao gemeenten. Uitgangspunt bij de invulling van de relatie is dat de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven verantwoordelijk is voor het vaststellen van het cultuurbeleid. Het college van burgemeester en wethouders is de bestuurlijk opdrachtgever van SCE en wordt vertegenwoordigd door de wethouder cultuur. Het sectorhoofd Economie en Cultuur (EC) is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de opdrachtgeving aan SCE.

Voor Cultuur Eindhoven zoeken wij voor de Raad van Toezicht een voorzitter, een lid met een juridisch profiel en een lid met financieel profiel.

Functieomschrijving Raad van Toezicht:

De raad van toezicht is sparringpartner en critical friend van de directeur-bestuurder die in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving de doelstellingen van het samenwerkingsverband probeert te realiseren. Conform de statuten heeft de RvT tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het algemeen belang van de Stichting, zoals verwoord in artikel 3 van de Statuten. Daartoe behoort (in ieder geval) het toezicht houden op de bedrijfscontinuïteit en de rechtmatigheid van handelen door het Bestuur van de Stichting. De Raad van Toezicht zal niet inhoudelijk betrokken zijn bij of toezicht houden op de taken en bevoegdheden die toekomen aan de Cultuurraad, maar houdt wel toezicht op de gevolgde procedures. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve participatie verwacht alsmede een actieve wijze van het benutten van de omvang en breedte van hun netwerk.

Profiel Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, culturele achtergrond, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.
SCE streeft ernaar om, conform de statuten van SCE, personen in haar Raad van Toezicht te laten benoemen met één of meerdere van de volgende aantoonbare en relevante kennis en/of ervaringsachtergronden:

 • Juridisch.
 • Fiscaal.
 • Financieel.
 • Bestuurlijk.
 • Bedrijfsvoering en/of ondernemerschap.
 • Kennis van de gemeentepolitiek en/of van gemeentelijk en/of landelijk cultuurbeleid is een pre.

De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht van SCE zijn vertrouwd op en met één of meerdere kennis- of ervaringsterreinen. Uitgangspunt is dat zij gezamenlijk bovengenoemde kennis- en ervaringsachtergronden dekken.

Kwaliteiten voorzitter en leden RvT:

De volgende kwaliteiten worden van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gevraagd:

 • Aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of haar doelgroepen.
 • Beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van SCE).
 • Beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden netwerk dat van belang is of kan zijn voor SCE.
 • Een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder (inclusief het onderschrijven van de Governance Code Cultuur).
 • Inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van SCE stellen.
 • Beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

Voorzitter

Aan de voorzitter worden bovendien de volgende specifieke eisen gesteld. De voorzitter…

 • is een ervaren bestuurder;
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • beschikt over een sterk en voor het fonds relevant netwerk;
 • heeft het vermogen een vergadering effectief en efficiënt te kunnen leiden;
 • is gezaghebbend en heeft overtuigingskracht, ook extern gericht;
 • kan naar besluitvorming toewerken en waar nodig bemiddelend en/of corrigerend optreden;
 • kan optreden als werkgever van de directeur/bestuurder;

In z’n algemeenheid worden de volgende aspecten voor een succesvolle vervulling van een functie in de Raad van Toezicht van belang geacht.

Helikopterview
In staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien en te beoordelen door het onderkennen van verwantschap met onderwerpen van grotere omvang. En in staat zijn deze inzichten te vertalen naar het werk van SCE.

Omgevingsbewustzijn
Zich bewust zijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of adviserende rol.

Samenwerking
In staat zijn om binnen de Raad collegiaal te kunnen functioneren en zodoende advies en toezicht in teamverband te kunnen bewerkstelligen en uit te oefenen.

Constructief en kritisch
In staat zijn om Op een constructief kritische manier de ontwikkeling en de werkwijzen van SCE te volgen en hierop te klankborden.

Gewetensvol en onafhankelijk
In staat zijn om algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen die met de functie te maken hebben te hanteren en om los van eigen en andermans belangen te oordelen naar het algemeen belang van de SCE.

In het kader van integriteit en onafhankelijkheid wordt het onverenigbaar geacht dat leden van de RvT een zodanige andere(neven-)functie bekleden dat het lidmaatschap van de RvT kan leiden tot strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen dan wel de schijn van mogelijke belangenverstrengeling. In ieder geval zijn de leden van de RvT geen bestuurder of medewerker van een instelling dat (eenmalige of meerjarige) subsidies ontvangt van Cultuur Eindhoven of mogen zij in dienst zijn bij de gemeente Eindhoven. De leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Wel is er een onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten. De Raad van Toezicht vergadert regulier drie tot vier keer per jaar.

Procedure

De Gemeente Eindhoven laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Özkan Gölpinar 06 55106789 o.golpinar@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 22 mei 2023 via het sollicitatieformulier op onze website. De selectiegesprekken vinden plaats op 6 juni voor de voorzittersrol en op 8 juni voor de twee leden RvT.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature:

Geplaatst op: 26 april 2023
Verloopdatum: 15/05/2023

Vacaturekenmerken

Branches

Functie type

Praktijkgebieden

Opleidingsniveau

WO

Locatie

Eindhoven

Provincie

Noord-Brabant
Scroll naar boven