Partnerbijdrage van

Stikstofproblematiek: hoe kunnen projecten toch worden gerealiseerd?

Delen:

Ruimtelijke ontwikkelingen en stikstof

Hoe kunnen projecten die door de stikstofproblematiek zijn vastgelopen toch worden gerealiseerd? Die vraag staat centraal tijdens de cursus ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en stikstof’ op 17 februari in Utrecht.

Vorig jaar heeft de rechter geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis mag worden gebruikt om nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen toe te staan (PAS-uitspraken van 29 mei 2019). De gevolgen van deze beslissing zijn groot: inmiddels is een groot aantal bestemmingsplannen en natuurvergunningen gesneuveld.

In de cursus ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en stikstof’ duiden de docenten Tycho Lam en Rachid Benhadi de gevolgen van de PAS-uitspraken. Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken zij mogelijke oplossingen. Centraal staat de vraag op welke wijze plannen en projecten die vanwege stikstof vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen, alsnog vlot getrokken kunnen worden.

Uiteraard komt ook recente wetgeving aan bod. Op 1 januari 2020 is de Spoedwet Aanpak Stikstof in werking getreden. Volgens de regering maakt deze wet het mogelijk om de toestemmingverlening voor activiteiten die een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken weer vlot te trekken.

Ook staat er nog een wijziging van de Regeling natuurbescherming op stapel. Met deze wijziging wordt de invoering van een stikstofregistratiesysteem gefaciliteerd. Dit systeem komt erop neer dat voor elke locatie (per hexagoon) van voor stikstof gevoelige habitats in elk Natura 2000-gebied de positieve effecten van maatregelen in de vorm van een reductie van de stikstofdepositie worden geregistreerd. Met deze regeling wil de regering de realisatie van 75.000 woningen mogelijk maken en verschillende infrastructurele projecten vlottrekken.

De politiek heeft de afgelopen jaren ‘ruimte’ gecreëerd voor stikstofdepositie die er op grond van de Europese regels niet was. Docente Bondine Kloostra, advocaat partner bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, zal in het laatste uur  bekijken in hoeverre er voldoende lessen zijn getrokken uit het PAS-arrest en de uitspraken van de Raad van State voor natuurbescherming in de toekomst. Daarnaast wordt stilgestaan bij de vraag in hoeverre de ‘ontwikkelruimte’ onder de PAS verschilt van de ‘milieuruimte’ die met een stikstofregistratiesysteem onder de Noodwet aanpak stikstof is voorzien.

Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers de met stikstof samenhangende procesrisico’s beter inschatten en weten zij welke mogelijke oplossingen er zijn om projecten toch te realiseren.

Bekijk het programma op cpo.nl

Delen:

Scroll naar boven