Partnerbijdrage van

Een man met een plan

Inmiddels is Michaël Brouwer alweer een aantal maanden de nieuwe voorzitter van de KBvG. Een nadere kennismaking.

Delen:

Wie is Michaël Brouwer?
Ik ben 44 jaar oud, getrouwd, en heb een dochter. Na het vow studeerde ik theologie. Dat heb ik vooral gedaan vanuit mijn interesse in wat mensen drijft, net even wat verder dan je dagelijkse werk. Het gaat om waarom je iets doet en waarom je dat wilt. Momenteel ben ik CEO van Syncasso en verantwoordelijk voor de algemene strategie en ICT van het kantoor.

Hoe ben je in het vak terechtgekomen?
Dat is ongeveer twintig jaar geleden geweest. In mijn eerste baan werkte ik in de aandelenlease. Nadat ik daar na een inhoudelijk meningsverschil ontslag nam, startte ik als administratief medewerker bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Dat was niet per se een bewuste keuze. Het vak bleek me wel aan te spreken. Ik wilde verder groeien in het gerechtsdeurwaardersvak, dus heb ik de gerechtsdeurwaardersopleiding gedaan. Vervolgens werkte ik eerst als kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor een klein kantoor, en daarna voor een groter kantoor. Daarna werd ik eigenaar van dat kantoor en uiteindelijk CEO van Syncasso, een bedrijf dat is ontstaan vanuit een fusie van verschillende kantoren.

Wat kenmerkt jou als voorzitter?
Ik ben vooral een bestuurder en ondernemer. Ook al sta ik niet dagelijks meer aan de deur, ik weet heel goed wat het vak inhoudt. Als gerechtsdeurwaarder handel je zelfstandig. Je staat er alleen voor. De opdracht moet uitgevoerd worden. Soms betekent dat dat je moet improviseren of ad hoc moet handelen. In de twintig jaar die ik in de gerechtsdeurwaardersbranche werk, is er veel veranderd. Het ondernemerschap heeft van de gerechtsdeurwaarder de efficiëntste schakel in de juridische en incassoketen gemaakt. Dat is essentieel voor onze toekomst. Uiteraard met het ambt als alles bepalend fundament. Door onze initiatieven, innovaties en creativiteit zijn we een onmisbare schakel in ons rechtsbestel. Het gaat er niet alleen om wat je doet, maar vooral hoe je het doet. Ik heb de overtuiging dat je jezelf hierbij niet moet laten beperken door eigen angsten of onmogelijkheden. De beperking ligt voor een groot deel bij jezelf. ‘Kan niet’ bestaat niet voor mij. Er is altijd een manier. Dat past bij mij en bij het ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder. Het is wel belangrijk hierbij een doel voor ogen te hebben en een plan om dat te bereiken: een blik op de langere termijn waarbij ik graag mijn kennis en ervaring inzet om het vak verder te helpen. Als je dan aan je plan vasthoudt, kun je vervolgens makkelijker omgaan met obstakels die op je pad komen. Je hebt tenslotte een doel. Om je doel te behalen, heb je tussenstappen nodig en zul je mensen moeten overtuigen. Dan moet je dezelfde taal spreken. Als dat bijvoorbeeld betekent dat je, tegen de trend van digitalisering in, meer papier moet produceren, dan is dat zo.

Welke punten neem je mee van je voorganger?
We hebben een stevig beleidsplan. Dat heeft gediend als kader voor de afgelopen jaren, maar het biedt nog grote groeikansen. Die kansen moeten we als beroepsgroep verzilveren. Dat kan alleen met strategische en uitvoeringsplannen. De eerste successen zijn er ook.
Ik ben heel trots dat we met de verordening onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders een zwaarbevochten dossier tot een goed resultaat voor de beroepsgroep hebben gebracht. Wat ook goed is, is dat we elkaar binnen de beroepsorganisatie beter weten de vinden. Nadat de introductie van de marktwerking twintig jaar geleden de vereniging wat heeft verstoord, ontstaat nu balans. Zeker bij onderwerpen die ons allemaal gaan raken, moet je het samen doen. Binnen de beroepsorganisatie, maar ook daarbuiten. Als voorzitter zal ik samen met het bestuur de contacten met andere belangrijke partijen onderhouden en inzetten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de NOVA, NVVK, NVI, LOSR,LOVCK, RvdR, MKB-Nederland, VNONCW, VNG en ZVN. Samen kunnen we doelen bepalen en realiseren.
Hetzelfde geldt voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het ministerie van JenV heeft de KBvG recentelijk een uniek convenant gesloten. Daarmee gaan we samen – op alle niveaus – stappen zetten om de continuïteit en de kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. In het convenant worden 31 onderwerpen benoemd die de komende jaren op de agenda staan. Voorbeelden hiervan zijn digitalisering, de veranderende rol van de gerechtsdeurwaarder bij problematische schulden en het tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming. Het convenant helpt ons uiteindelijk bij het versterken van de positie van de gerechtsdeurwaarder.

Waar maak jij je sterk voor als voorzitter?
De beroepsgroep gaat veranderen. De vraag van opdrachtgevers verandert, de maatschappij kijkt anders tegen schulden aan, de omzet staat onder druk en de opleiding heeft steeds minder instroom terwijl de beroepsgroep vergrijst. Het antwoord op de vraag hoe het gerechtsdeurwaarderambt er in de toekomst uitziet, wordt steeds belangrijker.
De digitalisering van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder zet verder door. Dat is een belangrijk speerpunt, ook voor onze beroepsgroep. Gerechtsdeurwaarders zijn bijvoorbeeld onderdeel van de Nederlandse digitale beslagketen. Het verplicht ons om buiten onze grenzen te kijken. De belangrijke onderwerpen zijn de implementatie van de vereenvoudigde beslagvrije voet en de verbreding van het Digitaal beslagregister. In combinatie gaan die zorgen voor de digitalisering van de beslagketen.
Maar ook wil ik dat wij als KBvG een plan maken over hoe we om willen gaan met de zogenaamde e-betekening; de digitale betekening. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkel gerechtsdeurwaarderskantoor de digitaliseringsslag in zijn eentje kan maken. We zullen het dus met zijn allen moeten doen en dat kunnen we ook. Binnen de beroepsgroep hebben we alle kwaliteiten in huis. Als je de digitalisering van het ambt in de keten goed regelt, scheelt dat tijd en kan het efficiëntie opleveren bij de twee miljoen huisbezoeken die we afleggen. We zetten hier vol op in. Tegelijkertijd vragen we de overheid om de gerechtsdeurwaarders meerdere taken te geven die in het verlengde liggen van het ambt. Dan kun je denken aan een centrale, regie-voerende rol die inzichten biedt voor de gehele keten, inclusief de schuldhulpverlening. Daarnaast moeten we werken aan perspectief.
De nieuwe wetgeving is vooral gericht op de bescherming van schuldenaar en op de schuldhulpverlening. Dat is goed, maar het betekent ook een inperking van de rechten van de schuldeiser en de taken van het ambt. Dat heeft effect op de branche en daardoor zijn we voorzichtiger met het innen van vorderingen. In deze dynamische tijd zal ik mij als voorzitter van de KBvG inzetten voor een innoverende en stevige beroepsgroep.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven