Partnerbijdrage van

Onder de aandacht bij de gemeenten

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer | Op 16 maart 2022 vinden in het grootste deel van het land de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeentelijke politieke partijen zijn druk doende hun verkiezingsprogramma voor te bereiden en als KBvG hebben we dit moment aangegrepen om onze inbreng te leveren.

Delen:

Deze week is er een brief uitgegaan naar de Nederlandse gemeenten met een aantal onderwerpen die we bij de kandidaat-raadsleden onder de aandacht willen brengen. Het gaat om onderwerpen die op gemeentelijk niveau spelen en waar we een rol zien weggelegd voor gerechtsdeurwaarders, vanuit het maatschappelijk belang.

Zo hebben we het onderwerp vroegsignalering onder de aandacht gebracht. Een zo vroeg mogelijke detectie van mogelijk problematische schulden draagt uiteraard bij aan het voorkomen van een schuldsituatie die uit de hand loopt. Nauwere en directere samenwerking tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders kan kwetsbare burgers beschermen tegen zo’n schuldenescalatie.

Daarnaast hebben we de gemeenten erop geattendeerd dat het heel goed bij de rol van  gerechtsdeurwaarders past om ook te signaleren op adresfraude. Door de vele huisbezoeken die wij afleggen hebben we een schat aan ervaring in doorvragen en alert zijn op de omgeving en gedragingen van de mensen die wij aan de voordeur spreken. Een pilot met gerechtsdeurwaarders als ‘opsporingsambtenaar’ heeft al eens uitgewezen dat dit goed kan werken.

Als laatste punt hebben we aangekaart dat we in samenwerking met de gemeenten huisuitzettingen als sanctie zoveel mogelijk willen voorkomen. Als onafhankelijke partij zoeken we liever naar oplossingen die recht doen aan zowel de schuldeiser als de schuldenaar.

Verschillende gemeenten hebben direct contact gezocht met de KBvG om hierover verder te praten. Het zou mooi zijn als we ervoor kunnen zorgen dat er een structurelere samenwerking tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders ontstaat. Zodat we als gerechtsdeurwaarders onze bijdrage kunnen leveren aan het brede vlak van schuldgerelateerde maatschappelijke knelpunten en mogelijke oplossingen.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven