Rechters mogen afwijken van LOVS-afspraken

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

Als rechters beslissen over schadevergoeding nadat iemand ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeven ze zich niet te houden aan eerder gemaakte onderlinge afspraken. Dat heeft de Hoge Raad bepaald naar aanleiding van een vordering in een cassatie in het belang der wet.

Rechters hebben in het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafzaken afspraken gemaakt hoe ze over bepaalde onderwerpen zullen beslissen. Het afwijken van deze LOVS-afspraken over de schadevergoeding na ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis is niet ontoelaatbaar.

Gewezen verdachten in strafzaken kunnen in aanmerking komen voor schadevergoeding als ze ten onrechte hebben vastgezeten. In de wet is bepaald dat toekenning van schadevergoeding mogelijk is als daartoe ‘gronden van billijkheid’ aanwezig zijn. Voor de berekening van die schadevergoeding zijn in landelijk verband afspraken tussen de rechters gemaakt, de LOVS-afspraken. Die afspraken worden door het gerechtshof Den Bosch niet volledig nagekomen. Dat Hof is namelijk van oordeel dat de eerste en de laatste dag van het voorarrest altijd volledig meetellen voor de vergoeding. Volgens de landelijk afspraak telt echter de laatste dag, de dag van de invrijheidstelling, niet mee.

De advocaat-generaal was van mening dat er geen goede redenen zijn waarom personen die voorarrest hebben ondergaan in het ressort Den Bosch volgens een andere systematiek worden beoordeeld dan elders in Nederland. Dat gaat ten koste van de rechtseenheid.

De Hoge Raad oordeelt anders: afwijken van de landelijke afspraak over de berekening van het aantal dagen voorarrest is niet in strijd met het recht. De wet bepaalt immers niet welke maatstaf moet worden gehanteerd bij de berekening van het aantal dagen waarop de vergoeding wordt gebaseerd. De afspraken die daarover door het LOVS zijn gemaakt, hebben niet de status van rechtsregels. Een rechter is dus niet gebonden aan deze afspraken. Wel wijst de Hoge Raad in zijn arrest in het algemeen op het belang van een uniforme rechtstoepassing dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl