De nieuwe Omgevingswet in wording

Delen:

In deze oktoberdagen wordt het wetsvoorstel voor een Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nrs. 1-3) in de Tweede Kamer besproken. Dit is het voorlopige resultaat van een bewonderenswaardige hoeveelheid denkwerk dat heeft geleid tot een nieuwe kijk op de toekomst van het omgevingsrecht. Het is de bedoeling dat het recht van de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk in één wet wordt geregeld, uiteraard nader uitgewerkt in amvb’s en lagere regelingen.

Tientallen omgevingsrechtelijke wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten geheel of gedeeltelijk  in de Omgevingswet opgaan. Er zullen ter uitvoering van de Omgevingswet vier amvb’s komen, waarin onderwerpen worden geregeld die nu over ongeveer 120 amvb’s verspreid zijn. Ook ministeriële regelingen komen geïntegreerd tot stand en provincies, gemeenten en waterschappen zullen eveneens nieuwe, geïntegreerde regelingen moeten gaan opstellen. Het streven is de nieuwe wet in 2018 in werking te laten treden. De zes kerninstrumenten voor het omgevingsrecht: omgevingsvisies, programma’s, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunningen en projectbesluiten. Het rijk en de provincies moeten elk één omgevingsvisie vaststellen. Voor gemeenten is dit instrument vrijwillig. In deze politiek-bestuurlijke documenten worden langetermijnvisies gegeven over de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving. Een programma bevat beleidsvoornemens  voor ‘de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud’ van bepaalde onderdelen van de fysieke leefomgeving. Kenmerkend voor een programma is dat het maatregelen bevat die ervoor moeten zorgen dat bepaalde doelen worden bereikt. De decentrale regelgeving zal terecht komen in gemeentelijke omgevingsplannen, provinciale omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen. Het gemeentelijke omgevingsplan komt in de plaats van de bestemmingsplannen en van (onderdelen van) andere gemeentelijke regelingen zoals beheersverordeningen, monumentenverordeningen, kapverordeningen, en regels over uitwegen of woonboten. De omgevingsvergunning wordt een voortzetting van de huidige wabo-vergunning, maar er zullen meer soorten activiteiten onder vallen (zoals activiteiten uit het waterrecht). Een initiatiefnemer kan via één aanvraag toestemming vragen voor de activiteiten die hij wil gaan verrichten. De Omgevingswet zet in op een aantal fundamentele verbeteringen, met name integratie van de regulering, verbetering van de toegankelijkheid en vergroting van flexibiliteit en afwegingsruimte.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven