Veel ontwikkelingen op het vlak van onderwijsrecht

OSR juridische opleidingen heeft een lange traditie met opleidingen rond onderwijsrecht. Vanuit de positie van ouders en leerlingen zijn de leerplichtwet en de sectorwetten het meest belangrijk, maar er speelt veel meer in dit complexe rechtsgebied door de bijzondere relatie tussen school, kind en ouders of studenten en de positie van docenten. Vanwege de toenemende complexiteit van het onderwijsrecht, hebben we recent ons aanbod flink vernieuwd en uitgebreid.

Zo hebben we de leergang onderwijs gesplitst in twee verschillende edities: een leergang onderwijsrecht voor het mbo, hbo en WO en een leergang onderwijsrecht PO en VO. Daarnaast biedt OSR drie nieuwe verdiepingscursussen: de verdiepingscursus passend onderwijs, de verdiepingscursus aanmelden, toelaten en plaatsen en de verdiepingscursus onderwijs en ondernemen.

Leergang onderwijsrecht funderend onderwijs

Om – nog meer – tegemoet te komen aan de diversiteit in onderwijsvormen, bieden wij de leergang onderwijsrecht voortaan aan in een aparte versie voor het PO en VO.

Funderend onderwijs

Het onderwijsrecht is een boeiend rechtsgebied door o.a. de bijzondere relatie tussen school, kind en ouders. De rechten en plichten van deze betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Dit roept vragen op als:” Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend onderwijs’?”

De vijfdaagse leergang onderwijsrecht van OSR geeft de juiste handvatten om deze vragen te beantwoorden. Docenten starten de leergang met een overzicht van de WPO (Wet op het primair onderwijs) en de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs). Zij geven inzicht in de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad. Daarnaast worden thema’s als de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen voor passend onderwijs aan leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Met behulp van oordelen uit de rechtspraak en klachten- of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Kijk voor leerdoelen en andere specifieke informatie over deze leergang op onze website.

Leergang onderwijsrecht beroeps- en hoger onderwijs

De rechten en plichten van betrokkenen in het beroeps- en hoger onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Hoe zit het met medezeggenschap bij bijvoorbeeld de vaststelling van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en welke rechten hebben studenten met een functiebeperking? Wat is de rechtspositie van docenten en studenten en welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rusten bij het opleidingsmanagement?

Tijdens de vijfdaagse leergang onderwijsrecht mbo, ho en wo geven docenten een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ook geven zij inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Hierbij worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs én ingebrachte casussen van cursisten wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Meer weten over deze leergang zoals de leerdoelen, onze docenten of praktische informatie als data en locaties? Bezoek dan onze website!

Verdiepingscursus passend onderwijs

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor juristen, beleidsmedewerkers van samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen bij passend onderwijs die meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

In deze driedaagse verdiepingscursus komen alle relevante juridische aandachtspunten van passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. De docent behandelt onder meer de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten.

Wet Passend Onderwijs

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Na het volgen van de verdiepingscursus passend onderwijs, kun je de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering beschrijven en ken je ook de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht als de school onvoldoende in staat is onderwijs te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie over de verdiepingscursus passend onderwijs staat op onze website.

Verdiepingscursus onderwijsrecht: aanmelden, toelaten en plaatsen

In deze verdiepingscursus onderwijsrecht gaan we in op de fase van aanmelden, toelaten en plaatsen. De docent bespreekt hoe dit proces juridisch in elkaar steekt en welke mogelijkheden er zijn rond het voeren van een aanmeldingsbeleid. Welke eisen mogen worden gesteld, zowel kwantitatief (aantallen), kwalitatief (inhoudelijke voorwaarden) en financieel (vrijwilligheid ouderbijdragen, financiële bijdrage brede schoolprogramma’s en kinderopvang). Daarnaast worden procedures besproken die in de praktijk worden gebruikt (individueel en collectief). Denk aan loting (met of zonder algoritmes), kwalitatieve selectie voor aanmelding, plaatsingsselectie in profielklassen, et cetera. Bij dit onderdeel heb je de mogelijkheid je eigen toelatingsbeleid in te zenden voor bespreking.

De rechtsverhouding tussen school en kind roept vele vragen op. Welke ruimte heeft een schoolbestuur om eisen te stellen, om leerlingenstromen te reguleren? Is het zinvol om die afspraken nader vast te leggen? We werpen een blik op individueel en collectief, regionaal beleid van schoolbesturen. Onder invloed van demografische krimp (te weinig leerlingen) en schoolvoorkeuren (te veel leerlingen) zijn deze vragen ieder jaar weer zeer actueel. Na deze verdiepingscursus ben je bekend met actuele juridische en bestuurlijke vragen omtrent aanmelden, toelaten en plaatsen. Dat geeft houvast om concrete vragen in de dagelijkse praktijk (als adviseur, of als beleidsmaker) te duiden en in perspectief te plaatsen.

Lees op onze website meer over deze verdiepingscursus.

Verdiepingscursus onderwijsrecht: onderwijs en ondernemen

In deze verdiepingscursus over onderwijs en ondernemen behandelt de docent onderwerpen die van belang zijn om een verantwoorde invulling aan de publiek-private samenwerking te geven. Tijdens de cursus gaat hij in op de grenzen die zijn gesteld aan de inzet van publieke middelen aan private activiteiten en de wettelijke regelingen en de beleidsmatige invulling die daaraan is gegeven. Ook contract- en structuurvragen, die je helpen om de publieke verantwoording te borgen en de schijn van private inmenging in te perken, komen aan bod. Want hoe blijf je in het grijze gebied toch aan de goede kant van de lijn? Je mag je eigen casus inzenden als je dat een waardevolle aanvulling vindt.

Onderwijs staat steeds minder op zichzelf en onderwijsorganisaties werken steeds nauwer samen met private partijen. Van basisscholen die samenwerken met kinderopvang, tot wetenschappers die optrekken met het bedrijfsleven. De scheiding tussen publieke en private activiteiten is soms diffuus en heeft tegelijk de bijzondere aandacht van het ministerie en de onderwijsinspectie. Na deze verdiepingscursus ben je volledig op de hoogte van actuele juridische en bestuurlijke vragen omtrent publiek-private samenwerking. Dat geeft houvast om concrete vragen in de dagelijkse praktijk (als adviseur, of als beleidsmaker) te duiden en in perspectief te plaatsen.

Meer informatie over de verdiepingscursus vind je op onze website.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven