Partnerbijdrage van

Wat gaat de WAB ons brengen?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Martine Margadant en Wilco Nieuwenhuis
Martine Margadant en Wilco Nieuwenhuis

Medio maart verschijnt het eerste nummer van De Bedrijfsjurist dit jaar. Daarin blikken Martine Margadant en Wilco Nieuwenhuis van Nysingh advocaten en notarissen terug op de NGB Extra van 7 februari jl. Actualiteiten Ontslagrecht. Hierbij vast wat highlights.

We trapten de bijeenkomst af met een peiling over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een overweldigende meerderheid gaf aan dat met de WWZ het ontslagrecht niet eerlijker, sneller en goedkoper is geworden. Dat vinden wij niet verrassend en tegelijkertijd best treurig, omdat het bewijst dat de kritiek die vanuit de praktijk al werd gegeven voordat de WWZ in werking trad, bewaarheid is. Des te interessanter is de vraag wat het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat brengen. Tijdens de NGB-bijeenkomst zijn we uitvoerig op de WAB ingegaan. Graag vatten we de belangrijkste onderdelen uit het (geamendeerde) wetsvoorstel voor u samen.

Transitievergoeding

De werknemer heeft voortaan al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dienstjaren boven de 10 jaar (en 50+) wegen niet meer zwaarder. Scholingskosten voor een andere functie binnen de eigen organisatie mogen in beginsel met de transitievergoeding worden verrekend.

Cumulatiegrond

De WAB introduceert een “cumulatiegrond” (de i-grond) voor ontslag. Hierdoor kan een op zich onvoldragen ontslaggrond in combinatie met één of meer andere onvoldragen ontslaggronden toch tezamen een redelijke ontslaggrond vormen. In dat geval kàn de rechter een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding toekennen.

Ketenregeling

De ketenregeling gaat weer terug naar drie contracten binnen drie jaar. Dus zoals het was vóór de WWZ. Een opvolgend contract binnen een tussenpoos van zes maanden telt mee in de keten.

Oproepcontracten

De oproep­termijn voor oproepkrachten wordt ten minste vier dagen. Als deze termijn niet in acht wordt genomen, hoeft de oproepkracht niet te verschijnen. Omgekeerd geldt dat als werkgever de oproep binnen vier dagen vóór aanvang cancelt, de oproepkracht toch recht heeft op loon. Daarnaast komt er een verplichting om de oproepkracht na een jaar een aanbod te doen voor vaste uren.

Payroll

In de wet wordt vastgelegd dat payrolling een bijzondere vorm van uitzending is, met dien verstande dat een payrollbedrijf geen gebruik (meer) mag maken van het uitzendbeding (zie de artikelen 7:691 en het nieuwe artikel 7:692a BW). Verder krijgen payroll­werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de opdrachtgever. Voor pensioen geldt een ander regime.

WW-premiedifferentiatie

De WW-sectorfondsen worden opgeheven en er komt een hogere WW-premie voor flexcontracten ten opzichte van vaste contracten met een eenduidige omvang. Voor met name jongeren geldt de hogere WW-premie niet.

Proeftijd

De aanvankelijk voorgestelde verruiming van de proeftijd van twee naar vijf maanden (op voorwaarde dat de werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd zou aanbieden) is in de Tweede Kamer gesneuveld en daarom uit het wetsvoorstel geschrapt.

Tot slot

Tijdens de NGB Extra bijeenkomst op 7 februari 2019 bespraken wij veel meer dan alleen de WAB. Ook de actuele rechtspraak van de Hoge Raad over de transitievergoeding, de billijke vergoeding en ernstige verwijtbaarheid kwamen uitgebreid aan bod. Daarnaast schetsten wij de stappen om te komen tot een succesvol ontslag op staande voet. Wij kijken terug op een zeer interactieve en geslaagde bijeenkomst.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

NGB

Voor een overzicht van alle opleidingen en bijeenkomsten de komende tijd: zie de agenda. Het laatste nieuws van en over het NGB vindt u in…

Meer berichten van partner

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top