De wetgever zit niet stil …

Delen:

Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

Deze wet geeft verhuurders (onder meer) de mogelijkheid tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte te sluiten die van rechtswege eindigen na een termijn van maximaal twee jaar. Keerzijde is dat dergelijke huurovereenkomsten door de huurder tussentijds kunnen worden opgezegd. De vraag is of het thans nog mogelijk is huurovereenkomsten met een vaste initiële looptijd van (bijvoorbeeld) één jaar te sluiten, zonder dat de huurder tussentijds kan opzeggen (en die dan ook niet van rechtswege eindigen). Minister Blok heeft per brief van 2 december 2016 desgevraagd meegedeeld dat niet is beoogd afbreuk te doen aan de gangbare praktijk van het hanteren van een minimumcontractsduur. Deze brief maakt geen (direct) onderdeel uit van de parlementaire geschiedenis, maar mogelijk is deze wel relevant voor de wetsuitleg.

Huurkoop

Nadat in 1973 de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken in werking was getreden, zijn diverse pogingen ondernomen deze wet te vervangen. Per 1 januari 2017 is de wet van 5 oktober 2016 in werking getreden, waarbij onder meer de nieuwe afdeling 7.2b.2, ‘Huurkoop Onroerende Zaken’, is toegevoegd (art. 7:101 t/m 7:117 BW). Alleen al gelet op de naam van deze figuur is de plaatsing tussen titel 1 (koop) en titel 4 (huur) toepasselijk. De bescherming van de huurkoper is goederenrechtelijk van aard en de huurregelgeving is niet van toepassing. Volgens de Memorie van Toelichting is het de verwachting dat met de inwerkingtreding van deze wet meer gebruik zal worden gemaakt van huurkoop.

Energielabel C voor kantoren

Minister Blok heeft per brief van 28 november 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over het invoeren van een verplichting kantoren vóór 1 januari 2023 te renoveren tot minimaal energielabel C (met uitzondering van kantoren tot 100 m2 en monumenten). Het zou (met uitzondering van ‘label G-kantoren’) mogelijk moeten zijn een label C te bereiken zonder bouwkundige aanpassingen aan de buitenkant. Ondanks dat onzeker is of de label C-verplichting daadwerkelijk zal worden ingevoerd, doen verhuurders er goed aan daar reeds nu rekening mee te houden bij het opstellen van huurovereenkomsten, bijvoorbeeld door de (eventuele) verplichting tot renovatie bij een der partijen te leggen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven