Geen nieuwe aanbesteding bij insolventie

Op grond van de Europese aanbestedingsregels is het niet toegestaan om overeenkomsten die zijn gesloten na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure tussentijds wezenlijk te wijzigen. De vervanging van de opdrachtnemer aan wie de opdracht oorspronkelijk is gegund door een nieuwe opdrachtnemer moet in beginsel worden aangemerkt als een wezenlijke wijziging. Op dit uitgangspunt is een aantal uitzonderingen geformuleerd.
(foto: Depositphotos-Cozyta)

Een van die uitzonderingen, vastgelegd in artikel 2.163f van de Aanbestedingswet, betreft de situatie dat de vervanging van de oorspronkelijke opdrachtnemer door een nieuwe opdrachtnemer het gevolg is van: “rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van de oorspronkelijk opdrachtnemer, ten gevolge van herstructurering van de onderneming, waaronder door overname, fusie, acquisitie of insolventie (…).”

Het Europese Hof van Justitie moest onlangs oordelen over de vraag wat precies wordt bedoeld met de passage ‘rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel’ (HvJ EU 3 februari 2022, C-461/20). De casus is als volgt. Een Zweeds nationaal agentschap heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de levering van computerapparatuur. Er worden zeventien kandidaten geselecteerd, waaronder Advania, Dustin en Miso. In tegenstelling tot Advania behoren Dustin en Misco tot de negen kandidaten die worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Na afloop van deze procedure sluit het agentschap zowel met Dustin als met Misco meerdere raamovereenkomsten.

Enige tijd later wordt Misco failliet verklaard. De curator van deze onderneming sluit daarop een overeenkomst met Advania voor de overdracht van de raamovereenkomsten. Dustin – die deze raamovereenkomsten blijkbaar zelf graag wil overnemen, maar daartoe de kans niet krijgt – dient in rechte een verzoek in tot nietigverklaring van de raamovereenkomsten tussen Advania en het agentschap. In tweede aanleg krijgt Dustin gelijk. De Zweedse bestuursrechter oordeelt dat Advania niet onder algemene of gedeeltelijke titel in de plaats is getreden van Misco, aangezien de curator behalve de raamovereenkomsten nagenoeg geen activiteiten heeft overgedragen aan Advania.

Advania en het agentschap stappen naar de hoogste bestuursrechter. Deze rechter schorst de zaak en legt het Europese Hof van Justitie een prejudiciële vraag voor. Het Hof oordeelt dat aan de voorwaarde van ‘rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke opdrachtnemer door herstructurering ten gevolge van insolventie’ ook wordt voldaan, indien enkel de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de raamovereenkomsten worden overgenomen. Niet is vereist dat daarnaast ook andere activiteiten van de failliete onderneming worden voortgezet.

Dit arrest zal een zeer welkome verduidelijking zijn voor de faillissementspraktijk. Een curator die in de failliete boedel overeenkomsten met aanbestedende diensten aantreft, weet nu waar hij aan toe is en kan daardoor eenvoudiger op zoek gaan naar een nieuwe contractspartij. En voor aanbestedende diensten geldt dat zij in geval van faillissement sneller akkoord kunnen gaan met een nieuwe contractspartij.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven