Ruimhartige toepassing Varkens in Nood-arrest: afscheid van de zienswijzefuik

Een belanghebbende die beroep instelt tegen een milieu- of ruimtelijke-ordeningsbesluit kan niet langer niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen een eerder ontwerpbesluit, blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Dat betekent dat de bestuursrechter in die gevallen toch zijn beroep in behandeling moet nemen.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Artikel 6:13 Awb kan namelijk niet meer worden tegengeworpen. Met dat oordeel geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 april 2021 ruimhartig toepassing aan het Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ook oordeelt de Afdeling dat een ingediende zienswijze die zich beperkt tot bepaalde onderdelen van een ontwerpbesluit niet langer in de weg staat aan een beroep tegen het gehele besluit.

Deze lijn geldt – in afwachting van actie van de wetgever – niet alleen voor ‘zuivere’ Aarhusbesluiten, maar voor alle besluiten waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is en die wordt genomen op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Tracéwet, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming, Ontgrondingenwet, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet luchtvaart, Mijnbouwwet, Kernenergiewet, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet bescherming Antarctica en andere wetten en regelingen op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening. Kortom, deze lijn betreft de gehele linie van het omgevingsrecht: van een besluit over de bouw van een kernreactor tot de bouw van een woning in strijd met het bestemmingsplan.

Voor de praktijk was een belangrijke vraag naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest: voor wie en voor welke besluiten geldt de regel uit het Varkens in Nood-arrest precies? Op die vraag geeft de Afdeling nu antwoord. Het geldt in ieder geval voor alle belanghebbenden. En het geldt – voorlopig – voor alle besluiten die zijn gebaseerd op wetten en regelingen op het gebied van het milieu en de ruimtelijke ordening, voor zover de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is. Met de ruimhartige toepassing wil de Afdeling voorkomen dat het recht op toegang tot de rechter een te beperkte invulling krijgt. Maar de Afdeling laat niet na om te benadrukken dat het aan de wetgever is om met een definitieve oplossing te komen.

Nog niet duidelijk is hoe met zaken om te gaan die zich al in de hogerberoepsfase bevinden. Ook is nog niet duidelijk of de nieuwe lijn mogelijk ook geldt voor niet-belanghebbenden. Daarover zal de Afdeling nog uitsluitsel moeten geven.

Meer weten over deze organisatie(s)?

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top