Van internetconsultatie, naar wetsvoorstel, naar wet…

Delen:

Over huurrecht woonruimte is met name veel te doen op het wetgevingsvlak. In deze bijdrage zal ik kort stil staan bij enkele wetgevingsontwikkelingen.

Warmtewet

In de periode van 6 juli t/m 17 augustus 2016 is een internetconsultatie gehouden over een wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet. Het wetsvoorstel beoogt een aantal knelpunten uit de huidige wet op te lossen. Enkele voor het huurrecht interessante wijzigingen zijn dat deze wet 1) niet langer van toepassing is op verhuurders indien de warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst en 2) niet meer geldt voor woningcorporaties en VvE’s. Het is nu wachten op de introductie van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Woningwet

Per 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen in werking getreden. Met de Veegwet Wonen (TK 34 468) wordt onder meer beoogd onvolkomenheden in die wet te herstellen; tevens wordt een aantal (technische) wijzigingen doorgevoerd en wordt een aantal onduidelijkheden opgehelderd. Een relevante wijziging is dat toegelaten instellingen (woningcorporaties) volgens het voorstel weer DAEB-woningen van derden kunnen huren, verhuren en beheren.

Woningwaarderingsstelsel

Als gevolg van de ‘Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel’ d.d. 2 juni 2016 worden per 1 oktober 2016 verduidelijkingen en wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel doorgevoerd.

De verduidelijking ziet op de regeling omtrent ‘hoogniveaurenovatie’. Voor specifieke categorieën nieuwbouwwoningen geldt dat in het ‘puntensysteem’ minimaal 40 punten worden toegekend voor de WOZ-waarde (onafhankelijk van de daadwerkelijke WOZ-waarde). Deze regeling geldt tevens voor woningen die dusdanig (ingrijpend) gerenoveerd worden dat de energieprestatie op het niveau wordt gebracht van een nieuwbouwwoning.

Een in het oog springende wijziging ziet op kleine zelfstandige woningen (tot 40 m2) die worden gebouwd in de periode 2017 t/m 2021, in ‘COROP-gebieden’ Amsterdam en Utrecht (veertig gemeenten in die regio); Bijlage II bij eerdergenoemde Circulaire. Ter stimulatie van de realisering van woningen in het middensegment van de huurmarkt, zal voor deze woningen een hogere puntenwaardering gaan gelden dan voor normale woningen. De ‘WOZ-component’ van reguliere woningen wordt berekend volgens de formule WOZ-waarde / oppervlakte / € 122,-, terwijl voor deze kleine woningen de volgende formule gaat gelden: WOZ-waarde / oppervlakte / € 51,-.

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Na een eerdere (inhoudelijke) bijdrage over de Wet doorstroming huurmarkt 2015, kondigde ik in een eerdere Snelrechtaflevering op 6 mei jl. aan dat deze per 1 juli 2016 (gedeeltelijk) in werking zou treden. Een ander deel van de wet treedt in werking per 1 januari 2017. Deze wet biedt onder meer de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur, waarbij de huurder slechts beperkte huurbescherming geniet. Voorts introduceert deze wet de ‘huursombenadering’. De mogelijkheid voor tijdelijke verhuur is voor minder relevant. Toegelaten instellingen mogen zelfstandige woonruimte in beginsel niet tijdelijk verhuren (artikel 48 Woningwet). Het kabinet acht het niet wenselijk dat toegelaten instellingen – die het aanbieden van sociale huurwoningen als functie hebben – op grote schaal gebruikmaken van tijdelijke contracten. Er bestaat een aantal uitzonderingen op dit verbod die volgen uit artikel 22a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De op 30 juni jl. door de minister gepubliceerde lijst met uitzonderingen omvat huurders (i) die voor werk of studie tijdelijk elders werken/studeren, (ii) in noodopvang, (iii) van te renoveren woningen en (iv) met woonbegeleiding.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven