Verhuurder pand (mede)verantwoordelijk voor overtreding bestemmingsplan

Delen:

Eind 2015 vestigde ik in deze rubriek de aandacht op een arrest van de Hoge Raad van 27 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3424), waaruit kan worden afgeleid dat een bedrijfsruimte-huurder er in zijn algemeenheid niet van uit mag gaan dat zijn verhuurder bij de gemeente heeft gecontroleerd of de verbouwingsplannen van de huurder problemen opleveren met het bestemmingsplan. Huurders dienen derhalve zelf alert te zijn op de planologische (on)mogelijkheden van het gehuurde. Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:849) volgt echter dat óók voor de verhuurder alertheid is geboden, nu hij kan worden aangesproken op gebruik door huurder van het pand in strijd met het bestemmingsplan.

Wat was er aan de hand? Een pand dat planologisch was bestemd als pension werd gebruikt voor permanente bewoning. Aan de eigenaar werd een last onder dwangsom opgelegd om de permanente bewoning te beëindigen, waarop hij aanvoerde dat niet hij maar de huurders vielen aan te merken als overtreder. De eigenaar benadrukte dat in de huurovereenkomst was opgenomen dat de huurders elders hoofdverblijf zouden hebben en betoogde dat hij het feitelijke gebruik niet kon controleren in verband met de privacy van de huurders.

De Afdeling overweegt onder meer dat onder het “gebruiken van gronden” (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo) ook wordt verstaan het “laten gebruiken”, alsmede dat van een eigenaar/verhuurder mag worden gevergd dat hij “zich tot op zekere hoogte informeert” over het gebruik dat van het gehuurde wordt gemaakt. De eigenaar dient aannemelijk te maken dat hij niet wist noch kon weten dat het pand in strijd met het bestemmingsplan werd gebruikt. In dit geval is de eigenaar hier niet in geslaagd. Onder meer is onvoldoende gebleken dat het onmogelijk was om van de huurders bewijs te verlangen dat zij het gehuurde niet als hoofdverblijf gebruikten noch dat de verhuurder het niet in zijn macht had om een einde aan de overtreding te maken, nu de huurovereenkomst kon worden beëindigd. De Afdeling komt tot de slotsom dat de eigenaar terecht is aangemerkt als overtreder.

De les: verhuurders, controleer het gebruik van uw huurders!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven