Partnerbijdrage van

Wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling ingediend

Het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling wijzigt de Wet op de Omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling. Kleine ondernemers met een bepaalde omzet die in verschillende lidstaten actief zijn, kunnen profiteren van een btw-vrijstelling op grond van het wetsvoorstel. De wetswijziging moet op 1 januari 2025 ingaan. De staatssecretaris van Financiën heeft dit wetsvoorstel ingediend.

Delen:

De huidige regels zijn verouderd en houden geen rekening met ondernemers die in verschillende lidstaten zakendoen. Het wetsvoorstel verandert dat. De richtlijn verplicht lidstaten om mogelijk te maken dat een kleine ondernemer de kleineondernemersregeling van een andere lidstaat kan toepassen. De richtlijn wil de nalevingskosten voor kleine ondernemers beperken en hun groei stimuleren. Dit geldt ook voor de handel in de lidstaten.

Andere actualiteiten binnen het arbeidsrecht zijn:

Handelen in strijd met statuten leidt in beginsel tot bestuurdersaansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW is vereist dat een bestuurder persoonlijk ernstig verwijtbaar handelt. Handelt een bestuurder in strijd met een statutaire bepaling die als doel heeft de rechtspersoon te beschermen? Dan is dat een zwaarwegende omstandigheid die in beginsel bestuurdersaansprakelijkheid oplevert. Laat de aangesproken bestuurder feiten en omstandigheden zien, waardoor zijn handelen hem niet ernstig kan worden verweten? Dan moet de rechter die feiten en omstandigheden meenemen in zijn beoordeling. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Uitzondering referentieperiode TVL alleen voor startende ondernemingen

Wil een bedrijf in aanmerking te komen voor de regeling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan kijkt de minister van Economische Zaken en Klimaat naar een referentieperiode. Alleen als het gaat om een startende onderneming kan de minister bij uitzondering een andere referentieperiode gebruiken. Is een bepaalde referentieperiode niet gunstig voor een bedrijf? Dan betekent dit niet dat dit onevenredige gevolgen heeft. De minister berekent hoogte van de vaste lasten onder de TVL berekent forfaitair. Dit heeft het College van beroep voor het Bedrijfsleven (CbB) geoordeeld.

Verhaalsfrustratie leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid

Zorgt een bestuurder dat een bedrijf zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt en kan de bestuurder daarvoor een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt? Dan is hij persoonlijk aansprakelijk voor de schade als zijn handelen of nalaten tegenover de schuldeisers onzorgvuldig is. De bestuurder wist dan of moest weten dat het handelen ervoor zorgt dat het bedrijf zijn verplichtingen niet kan nakomen en geen verhaal biedt voor de schade. Er is dan sprake van verhaalsfrustratie. Dit heeft de rechtbank Limburg geoordeeld.

Aansprakelijkheid en bestuursverbod voor bestuurder die geen administratie voert

Voldoet een bestuurder niet aan de administratieplicht en is dat een belangrijke oorzaak van het faillissement? En wordt het bewijsvermoeden niet ontzenuwd en zijn er geen andere oorzaken voor het faillissement? Dan is de bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. De bestuurder krijgt in deze zaak ook een bestuursverbod voor 5 jaar. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Leverancier moet schade door verkoop onderneming voldoende concreet maken

Vindt een leverancier dat ondernemingen van zijn failliete schuldenaren voor een te laag bedrag zijn verkocht? En vindt hij dat hij hierdoor schade heeft geleden, omdat zijn facturen niet zijn betaald? Dan moet hij zijn stellingen voldoende concreet maken. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven