Oud-deken woest op passieve NOvA: ‘gaat om vrije advocatenkeuze’

Germ Kemper, advocaat te Amsterdam en voormalig deken aldaar, uitte onlangs in scherpe bewoordingen zijn ongenoegen over de Nederlandse Orde van Advocaten, die in zijn ogen verzaakt als beroepsorganisatie.

Delen:

Germ Kemper-edd909a1
Germ Kemper

Het onbehagen kwam voort uit de wijze waarop de NOvA haar rol als belangenbehartiger invulde, toen Kemper zich tot de Orde wendde wegens de houding die verzekeraars aannemen waar het gaat om de advocatenkeuze in beroepsaansprakelijkheidszaken. Tevens had hij het als opiniestuk ter publicatie aangeboden aan het Advocatenblad (uitgegeven door de NOvA), maar dit werd volgens hem ongemotiveerd geweigerd. Om toch zijn ergernis te kunnen uiten, deelde hij zijn relaas op LinkedIn,

Beroepsaansprakelijkheid

De ervaren raadsman doet bijna alleen nog zaken in het tuchtrecht, doorgaans optredend namens collega-advocaten die zich verweren tegen de klacht van een cliënt. Soms speelt in die procedures de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een rol. Advocaten zijn op grond van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht zich te verzekeren voor de schade die ze cliënten onverhoopt wegens beroepsfouten berokkenen. Klagers gebruiken een tuchtprocedure weleens als opstapje naar een schadevergoedingsprocedure: een uitspraak van de tuchtrechter kan meespelen bij de beoordeling van aansprakelijkheid.

Verzekeraars kiezen advocaat

Een aantal malen behandelde Kemper een dergelijke zaak. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid gebleken: vaak wijzen verzekeraars liever zélf een advocaat aan. Begin dit jaar liep hij er weer tegenaan. Een cliënt meldde zich bij Kemper, maar de verzekeraar wilde een advocaat uit een geselecteerd panel, hetgeen volgens hem op gespannen voet staat met de vrije advocaatkeuze. Na verwoede pogingen om er tussen te komen – onder andere door zich aan te melden voor het panel –, zocht hij hulp bij de NOvA.

Kartel

Daar verwachtte hij gehoord te zullen worden. “Het gaat om vrije advocatenkeuze, een kartel-achtige blokkade, een door de Orde verplicht gestelde verzekering.” Een blokkade bovendien die zijns inziens vermoedelijk geldt voor álle beroepsaansprakelijkheidszaken, niet alleen in het tuchtrecht. Maar de beroepsorganisatie gaf kennelijk nul op rekest. “Daar konden ze niet aan beginnen, mijn beroepsorganisatie. Individuele belangenbehartiging, wat denk je wel!” Hem was het juist niet te doen om zijn eigen geval, maar om iets waar iedere advocaat tegenaan kan lopen. Inmiddels zijn er maanden verstreken zonder actie, ook na een brief aan het NOvA-bestuur, de Algemene Raad. Bij het Advocatenblad, waarin hij dit verhaal had willen laten afdrukken, bleef het al net zo stil, aldus Kemper.

Reactie Advocatenblad

Hoofdredacteur Pijnappels van het Advocatenblad deelt desgevraagd mee dat het artikel door de redactie is besproken, haars inziens nog nadere afstemming met Kemper behoefde en vervolgens op de stapel “nog te behandelen post” is beland. Kemper geeft op LinkedIn aan na publicatie van dit bericht op Mr. Online door het blad te zijn benaderd: het stuk zou “te persoonlijk” zijn geweest om af te drukken.

Reactie NOvA

Op 15 december 2022 reageerde de NOvA als volgt: “De vraag of een advocaat met het zijn van ‘netwerkadvocaat’, de gedragsregels en/of de kernwaarde ‘onafhankelijkheid’ schendt, is in beginsel voorbehouden aan de tuchtrechter. Een lokaal deken kan in een dergelijk geval eventueel advies geven. In principe ziet gedragsregel 2 lid 3 niet op het maken van afspraken met een (rechtsbijstands)verzekeraar. Om de vraag aan een toezichthouder voor te leggen, dient er eerst een klacht te worden ingediend over een concrete gedraging van een concreet genoemde advocaat.

Verder leent het advocatentuchtrecht zich niet voor beoordeling van de handelwijze van een rechtsbijstandsverzekeraar. Desalniettemin bespreekt de NOvA deze zorgen al enige tijd met het Verbond voor Verzekeraars, zie ook de berichtgeving op onze website. Laatste ontwikkeling hierin is het oordeel van de Commissie van Beroep van het Kifid (zie hier, red.), namelijk dat er, ondanks de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, geen onbeperkt recht bestaat op vrije advocaatkeuze. (…) Mede op aandringen van de NOvA, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een WODC-onderzoek geïnitieerd over de toegankelijkheid van het recht, waartoe ook de vrije advocaatkeuze behoort. De NOvA wacht de uitkomsten van dit onderzoek af en zal dit meenemen in toekomstig overleg met het Verbond voor Verzekeraars. De NOvA adviseert om de berichtgeving omtrent relevante ontwikkelingen op haar website in de gaten te houden.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven